Жаксыликова Куляй

NНазвания публикацийДата публикацииДата выпуска на сайте
1Көне мифологиялық шығармалардың зерттелуі және ондағы тілдік қолданыстар (Библиотека)15.10.201518.10.2015
2Кәсіби қазақ тілі. Жоғары техникалық оқу орындарына арналған. (Библиотека)18.06.201518.10.2015
3Қазақ тілі (ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялар саласы мамандықтары бойынша оқитын студенттер үшін) Жоғары техникалық оқу орындарына арналған. (Библиотека)09.06.201518.10.2015
4Кәсіби техника тілін үйретуде ақпараттық-коммуникациалық технологияны қолданудың ұтымды жолдары (Библиотека)22.05.201518.10.2015
5Use of information technologies in training of tecnical kazakh language (Библиотека)10.03.201519.10.2015
6Қазақ тілін мұнай-газ мамандығына оқитын студенттерге кәсіби бағытта оқытудың ұтымды жолы (Библиотека)26.02.201519.10.2015
7Особенности профессионально ориентированного обучения языку в высших технических учебных заведениях (Библиотека)20.10.201418.10.2015
8Көптілді техникалық білім беру– көпмәдениетті инженер тұлғасын қалыптастыру негізі (Библиотека)20.10.201418.10.2015
9ҚАЗАҚ TIJIIH ОҚЫТУДА МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ 22.06.201422.06.2014
10Toponimik’s reflection of language units Turkic and Mongolia language (Impact factor) 04.02.201422.06.2014
11İLETİŞİMSEL TEKNOLOJİYİ MESLEKİ TEKNİK DİLİNİNİN ÖĞRETİMİNDE KULLANMA YÖNTEMLERİNE DAİR (Impact factor) 07.11.201322.06.2014
12Кәсіби қазақ тілін техникалық жоғары оқу орнында оқытуда СӨЖ-ді ұйымдастыру 16.10.201322.06.2014
13TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE KONUŞMA ETKİNLİKLERİNİN ÜST DÜZEYDE KAZANILMASINDAKİ BAZI SORUNLAR ÜZERİNDE (Impact factor) 14.10.201322.06.2014
14Сборник тезисов V всемирного конгресса инжиниринга и технологий (Impact factor) 01.06.201322.06.2014
15Атаулы сөйлемнің жасалу жолдары 29.05.201322.06.2014
16СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ (Impact factor) 12.02.201322.06.2014
17ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЯЗЫКУ (Impact factor) (Библиотека)13.03.201213.03.2012
18ТEACHING LANGUAGE TO STUDENTS OF THE HIGH SCHOL IN THE CASE OG KREDIT TECHNOLOGI 09.11.201131.01.2012

Назад