Бюллетень новых поступлений в НБ КазНТУ имени К.И.Сатпаева за сентябрь 2012 г.


Социология. Демография. Статистика.
С55.535(5Каз)
Қ 18
Қазақстандағы әйелдер қозғалысы әлеуметтiк жаңғырудың көрiнiсi / Бұрханов К. Н., Байсакова З. М., Қалтаева Л. М., Ж. б.; ҚР байланыс ж-е ақпарат мин-гi.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011.- 296 б.: сурет.-(Қазақстан тәуелсiздiгiне 20 жыл)
Дана саны:14 (инв. 14 ; инв/сыз. 0)
Экономика. Экономические науки.
У051.9(5Kаз)
Е 40
2011 жылғы алдын ала деректер: Стат. жинақ / ҚР Статистика агенттiгi; бас ред. Ә. А. Смайылов.- Астана: ҚР Статистика жөнiндегi агенттiгi, 2012.- 210 б.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
У9(2)211я73
Ә 80
Әубәкiров Яхия Әубәкiрұлы. Экономикалық теория негiздерi: оқулық / Әубәкiров Яхия Әубәкiрұлы; ҚР ақпарат және қоғамдық келiсiм мин-гi, ҚР бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау мин-гi.- Алматы: Эверо, 2011.- 480 б.
Дана саны:15 (инв. 15 ; инв/сыз. 0)
У9(2)я73
Б 39
Бекжанова Гулжиян Есенгелдiқызы. Микроэкономика: оқу құралы / Бекжанова Гулжиян Есенгелдiқызы; Халықаралық бизнес ун-тi.- Алматы: Экономика, 2012.- 192 б.: сурет.
Дана саны:10 (инв. 10 ; инв/сыз. 0)
У9(5Каз)я73
Ғ 14
Ғабит Жүрсiн Хафизұлы. Микроэкономика: оқулық / Ғабит Жүрсiн Хафизұлы, Доғалов А. Н., Досмағанбетов Н. С.; Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлт. ун-тi.- Алматы: Принт-АСС, 2012.- 424 б.: сурет.-(ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы)
Дана саны:20 (инв. 20 ; инв/сыз. 0)
У9(5Kаз)32
Ж 21
Жақашев Бейбiт. Ауыл шарушылығының инвестициялық ресурстары: моногр. / Жақашев Бейбiт.- Алматы: Эверо, 2009.- 267 б.: сурет.
Дана саны:15 (инв. 15 ; инв/сыз. 0)
У5я73
Қ 25
Қалдыбаева Айман Ережеповна. Әлемдiк интеграция үрдiстерi: оқу құралы / Қалдыбаева Айман Ережеповна; Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-дiң осы заманғы оқу басылымдары.- Алматы: Экономика, 2011.- 280 б.
Дана саны:5 (инв. 5 ; инв/сыз. 0)
У9(5Kаз)я73
М 83
Мұқаұлы Саясат. Қайтарымды ресурстарды пайдалану: оқу құралы / Мұқаұлы Саясат.- Алматы: Экономика, 2009.- 115 б.: кесте.
Дана саны:10 (инв. 10 ; инв/сыз. 0)
У9(5Kаз)29я73
Н 83
Нурпеисова А. К. Кәсiпорын экономикасы және кәсiпкерлiк құқықтың негiзгi аспектiлерi: оқу құралы / Нурпеисова А. К., Жандыкеева Г. Е., Тлеубекова А. Д.; Алматы экономика және статистика академиясы.- Алматы: LEM, 2012.- 336 б.
Дана саны:5 (инв. 5 ; инв/сыз. 0)
У9(5Каз)26я73
Н 83
Нурпеисова А. К. Қазақстан Республикасында банктiк жүйенiң дамуы: оқу құралы / Нурпеисова А. К., Сабитова С. Н., Чоентаева А. О.; ҚР бiлiм ж-е ғылым мин-гi, Ө. А. Жолдасбеков атындағы экономика ж-е құқық акад.- Алматы: LEM, 2011.- 458 б.: сурет.
Дана саны:10 (инв. 10 ; инв/сыз. 0)
У9(5Kаз)я73
С 31
Сейдахметов Алпысбай Сейдахметович. Кластердiң экономикасы және ұйымдастыру негiздерi: оқу құралы / Сейдахметов Алпысбай Сейдахметович, Тышқанбаева М. Б.- Алматы: Экономика, 2011.- 372 б.: сурет.-(Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-дiң осы заманғы оқу басылымдары)
Дана саны:5 (инв. 5 ; инв/сыз. 0)
У9(5Каз)262я73
Ш 43
Шелекбай Әнуар Дүтпайұлы. Инфляцияны ырықтандыру мен экономиканы тұрақтандырудағы әлемдiк тәжiрибе және Қазақстан практикасы: оқу құралы / Шелекбай Әнуар Дүтпайұлы, Нарғозиев I. Ж.- Алматы: Экономика, 2009.- 208 б.: сурет.-(Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-дiң осы заманғы оқу басылымдары)
Дана саны:4 (инв. 4 ; инв/сыз. 0)
У9(5Каз)26я73
Ш 43
Шелкебай Әнуар Дүтбайұлы. Шетелдiк инвестицияларды тарту және қаржыландыруға пайдалану: оқу құралы / Шелкебай Әнуар Дүтбайұлы, Әлмереков Нұрлан Алтынбекұлы.- Алматы: Экономика, 2011.- 326 б.: сурет.-(Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-дiң осы заманғы оқу басылымдары)
Дана саны:5 (инв. 5 ; инв/сыз. 0)
Государство и право. Юридические науки.
Х621.02(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасы мемлекеттiк қызметшiлерiнiң ар-намыс кодексi (Мемлекеттiк қызметшiлердiң қызмет этикасы ережелерi): ҚР Президентiнiң 2005 ж. 3 мамырдағы № 1567 Жарлығымен бекiтiлген: 2011.01.04 берiлген өзгерiстер мен толықтыруларымен / Жауапты шығ. Н. Гаврилова.- Алматы: LEM, 2012.- 16 б.
Дана саны:10 (инв. 10 ; инв/сыз. 0)
Х623.211.12(5Каз)
М 44
Мемлекеттiк сатып алу туралы: 2007 жылғы шiлденiң 21-i. № 303-III: 2012.17.02. берiлген өзг. мен толықтыруларымен: ҚР заңы / Жауапты шығ. Н. Гаврилова.- Алматы: LEM, 2012.- 152 б.
Дана саны:5 (инв. 5 ; инв/сыз. 0)
Культура. Наука. Просвещение.
Ч755.01(5Каз)
Ф 23
Әл-Фараби Әбу Наср (870-950): библиогр. көрсеткiш / Әл-Фараби атындағы Қаз. Ұлт. ун-тi, ҚазҰУ ғылыми кiтапханасының анықтама-библиогр. бөлiмi; жалпы ред. бас. Қ. Б. Жарықбаев; құраст. Қ. Б. Жарықбаев ж. б.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 474 б.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Ч484(5Каз)
Б 38
Бейсенова Әлия Сәрсенқызы. Ұстаз - ғалым - қоғам қайраткерi - ана / Бейсенова Әлия Сәрсенқызы.- Алматы: Ұлағат, 2012.- 560 б.: сурет.
Дана саны:70 (инв. 70 ; инв/сыз. 0)
Ч421.352я73
Ж 68
Жоғары оқу орындарында тәрбие жұмысының өзектi мәселелерi: әдiс. құрал / ҚР бiлiм ж-е ғылым мин-гi, Жастар саясаты департаментi "ҮЕҰ қолдау орталығы-Астана".- Астана: Алма-Принт, 2011.- 140 б.: сурет.
Дана саны:20 (инв. 20 ; инв/сыз. 0)
Ч755.8(5Каз)
Н 86
Нұрпейiсова Маржан Байсанқызы: Қазақстан ғалымдарының биобиблиогр. материалдар / ҚР бiлiм ж-е ғылым мин-гi, Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-тi; Ғылыми кiтапхана; құраст.: Э. Н. Шабанбаева, М. Ж. Шакирова; басылымға жауапты Қ. Б. Хусаинова.- Алматы: ҚазҰТУ, 2012.- 146 б.-(Қазақстан алымдарының биобиблиографиясына материалдар)
Дана саны:7 (инв. 7 ; инв/сыз. 0)
Философские науки. Психология.
Ю9я22
Б 12
Бап-Баба Сәбет. Психология негiздерi: оқу-анықтамалық қолданба / Бап-Баба Сәбет.- Алматы: NURPRESS, 2012.- 106 б.
Дана саны:10 (инв. 10 ; инв/сыз. 0)
Ю711я73
Ж 21
Жақсыбаева Ботагөз Болатқызы. Экономика мен басқарудағы этика: дәрiстер кешенi / Жақсыбаева Ботагөз Болатқызы; Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-дiң осы заманғы оқу басылымдары.- Алматы: Экономика, 2011.- 88 б.-(Кәсiптiк бiлiм)
Дана саны:10 (инв. 10 ; инв/сыз. 0)
Ю251.2
С 31
Сейсенов Бақытбек. Ғылыми-техникалық таным философиясы: моногр. / Сейсенов Бақытбек.- Алматы: Полиграфкомбинат РК, 2011.- 308 б.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Языкознание.
4С(Каз)(038)Г 42 Гидрометеорологиялық терминдердiң қысқаша қазақша-орысша және орысша-қазақша сөздiгi / Қазақстан Республикасының гидрометеорология жөнiндегi бас басқармасы; жалпы ред. бас. А. М. Шәмен.- Алматы: б. ж., 1996.- 154 б.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
4И(Англ)(038)
Е 79
Есенова Қ. Қазақша-ағылшынша-орысша, ағылшынша-қазақша-орысша iскери тiлi сөздiгi: сөздiк / Есенова Қ., Елубаева П., Брекалова Т.; Жауапты ред. С. С. Құнанбаева; ҚР бiлiм ж-е ғылым мин-гi, Абылай хан атындағы қазақ халықаралық қатынастар және әлем тiлдерi ун-тi.- Алматы: Бастау, 2010.- 414 б.
Дана саны:50 (инв. 50 ; инв/сыз. 0)
4С(Каз)(038)
Э 40
Экономикалық орысша-қазақша сөздiк: 100 мыңға жуық терминдер мен терминологиялық сөз тiркестерi / ҚР мәдениет ж-е ақпарат мин-гi, Тiл комитетi; жалпы ред. бас.: Қошанов А.- Алматы: Дайк-Пресс, 2008.- 1164 б.-(Қазақ сөздiктерi)
Дана саны:8 (инв. 8 ; инв/сыз. 0)
Природа. Общая экология.
502.654
А 16
Абралиев О. А. Кен орындарындағы құнарлы топырақ қабатын пайдаланудың экология-экономикалық иiмдiлiгi / Абралиев О. А.; ҚР бiлiм ж-е ғылым мин-гi, Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-тi.- Алматы: ҚазҰТУ, 2006.- 166 б.
Дана саны:5 (инв. 5 ; инв/сыз. 0)
502.55(075)
Ж 50
Жер үстi суларының сапасын гидрохимиялық көрсеткiштерi бойынша кешендi бағалау жөнiндегi әдiстемелiк ұсынымдар / ҚР қоршаған ортаны қорғау мин-гi; жалпы ред. бас. М. Ж. Бүрлiбаев.- Астана: ИП Волкова Е. В., 2012.- 81 б.: сурет.
Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
Геология. Геологические и геофизические науки.
55(574)
Г 32
Геология және тұрақты даму", ғылыми-теориялық конф. (2011; Алматы). Қазақстан Республикасы тәуелсiздiгiнiң 20-жылдығына арналған студ. Мен магистранттардың дәстүрлi "Сәтбаев оқулары", "Геология және тұрақты даму" ғылыми-теориялық конф. еңбектерi / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-тi, Геологиялық барлау ин-ты; ред. алқа: Н. С. Сейтов (бас ред.) ж. б.- Алматы: КазНТУ, 2011.- 329 б.: сурет.
Дана саны:9 (инв. 9 ; инв/сыз. 0)
551.24(574)
С 31
Сейiтов Нәсiпқали. Геотектоникалық процестердiң жер тарихында көрiнiс беру эволюциясы және олардың заттық-энергетикалық негiздерi: қазақ қатпарлы облысы офиолиттi белдемдерiнiң ерекшелiктерi тұрғысынан / Сейiтов Нәсiпқали, Қонаев М. С.; ҚР бiлiм ж-е ғылым мин-гi, Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-тi.- Алматы: Арыс, 2012.- 376 б.: сурет.
Дана саны:30 (инв. 30 ; инв/сыз. 0)
556.3(092)
Т 32
Тектiнiң тұяғы / Жауапты шығ. Мырзагелдi Кемел.- Астана: б. ж., 2008.- 134 б.: сурет.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника.
621.372(075)
Б 71
Бойко Галина Алексеевна. Талшықты-оптикалық тарату жүйесi: оқу құралы / Бойко Галина Алексеевна, Эйрих В. И., Кшалова А. Ә.- 2-шi бас.- Астана: Фолиант, 2012.- 264 б.: сурет.-(Кәсiптiк бiлiм)
Дана саны:20 (инв. 20 ; инв/сыз. 0)
621.81(075)
М 37
Мәшинелер сенiмдiлiгi мен жөндеу: оқулық / Деграф Г. А., Ануарбеков М. А., Бисекен А. Б., Ж. б.; ҚР бiлiм ж-е ғылым мин-гi, Қазақ ұлт. аграрлық ун-тi.- Алматы: агроуниверситет, 2008.- 279 б.: сурет.
Дана саны:20 (инв. 20 ; инв/сыз. 0)
621.928
С 87
Сурашов Нұрғали Толымбекұлы. Шиыршықты вибрациялы жiктегiштер: моногр. / Сурашов Нұрғали Толымбекұлы, Елемес Д. Е., Вавилов А. В.; жалпы ред. бас.: Н. Т. Сурашев; ҚР бiлiм және ғылым мин-гi, Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-тi.- Алматы: ҚазҰТУ, 2010.- 131 б.: сурет.
Дана саны:5 (инв. 5 ; инв/сыз. 0)
621.3(075)
Э 46
Электротехника және электроника негiздерi: оқу құралы / Нәдiров Е. Ғ., Балабатыров С. Б., Ғали К. О., Ж. б.; ҚР бiлiм ж-е ғылым мин-гi; ред. С. С. Омарова.- Алматы: Бастау, 2012.- 589 б.: сурет.
Дана саны:500 (инв. 500 ; инв/сыз. 0)
Горное дело. Нефтянное дело.
622.271(075)
А 97
Ашық тау-кен жұмыстарының технологиясы: оқу құралы / Бегалинов Әбдрахман, Жайсаңбаев Н. А., Зұлқарнаев Е. С., Ж. б.; ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.- Алматы: Экономика, 2012.- 296 б.
Дана саны:250 (инв. 250 ; инв/сыз. 0)
Строительство.
624.131(075)
Ш 56
Шилибеков С. Қ. Топырақтану және топырақтар механикасы: оқу құралы / Шилибеков С. Қ.; ҚР бiлiм және ғылым мин-гi, М. Х. Дулати атындағы Тараз мем. ун-тi.- 2-шi бас., стер.- Тараз: Тараз ун-тi, 2011.- 127 б.: сурет.
Дана саны:20 (инв. 20 ; инв/сыз. 0)
Вычислительная техника. Точная механика.
681.52(075)
Б 13
Багитова Салтанат Жарылғасқызы. Сұйықтық ауалық жүйелердi басқару: оқу құралы / Багитова Салтанат Жарылғасқызы; ҚР бiлiм және ғылым мин-гi, Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. Ұлт. техн. ун-тi.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 75 б.: сурет.
Дана саны:85 (инв. 85 ; инв/сыз. 0)
004.43(075)
С 31
Сейпилова Б. Программалау технологиялары: Turbo Pasсal: оқу құралы / Сейпилова Б.- Алматы: Эверо, 2009.- 228 б.: сурет.
Дана саны:15 (инв. 15 ; инв/сыз. 0)
Архитектура. Дизайн.
72(075)
I 57
Iңкәрбеков Н. О. Архитектура: оқу құралы / Iңкәрбеков Н. О.- Тараз: Тараз ун-тi, 2002.- 85 б.: сурет.
Дана саны:20 (инв. 20 ; инв/сыз. 0)
Литературоведение. Художественная литература.
894.342-32
А 13
Абас-Шах Серiк. Бейхабар қалмаңыз: өзiм және телевизия туралы..: әңгiмелер мен хикаят / Абас-Шах Серiк.- Алматы: Нұрлы Әлем, 2006.- 160 б.: сурет.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-1
Б 19
Байбұлан Серғазы Ахмет-Сұлтан (Жиенқұлов Серғазы Ахметұлы). Жүректен шыққан жыр-жауһар..: өлең-жырлар жинағы / Байбұлан Серғазы Ахмет-Сұлтан (Жиенқұлов Серғазы Ахметұлы).- Алматы: LEM, 2011.- 120 б.: сурет.
Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
8С(Каз)
Б 22
Балтабайұлы Айыпберген (Айып Нұр). Оңтүстiктiң Әдiлханы / Балтабайұлы Айыпберген (Айып Нұр).- Алматы: Нұрлы Әлем, 2011.- 112 б. + 20 б. жапсырма.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
8С(Каз)
Е 65
Ергөбек Құлбек. Арыстар мен ағыстар: әдебиеттану, сын әлемi / Ергөбек Құлбек.- Алматы: Қазығұрт, 2003.-(Отырар кiтапханасы) - 4 к. - 2003. - 336 б. - 600 тг.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
8С(Каз)
Е 65
Ергөбек Құлбек. Арыстар мен ағыстар: шеберлiк шеберханасы / Ергөбек Құлбек.- Астана: Фолиант, 2004.-(Отырар кiтапханасы) - 5 к. - 2004. - 224 б. - 500 тг.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
М 84
Мұртаза Шерхан. Жетi томдық шығармалар жинағы: роман / Мұртаза Шерхан.- Алматы: Қазығұрт, 2005 - 1т.: Қызыл жебе: роман. - 2005. - 504 б.: сурет. - 1800тг.
Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
М 84
Мұртаза Шерхан. Жетi томдық шығармалар жинағы: роман / Мұртаза Шерхан.- Алматы: Қазығұрт, 2005 - 2 т.: Қызыл жебе: роман - 2005. - 528 б.: сурет. - 1800 тг.
Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
М 84
Мұртаза Шерхан. Жетi томдық шығармалар жинағы: романдар / Мұртаза Шерхан.- Алматы: Қазығұрт, 2005 - 3 т.: Қызыл жебе; Мылтықсыз майдан; Қара маржан: романдар. - 2005. - 512 б.: сурет. - 1800 тг.
Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
М 84
Мұртаза Шерхан. Жетi томдық шығармалар жинағы: роман / Мұртаза Шерхан.- Алматы: Қазығұрт, 2005 - 4 т.: Ай мен Айша: роман - 2005. - 448 б.: сурет. - 1800 тг.
Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
М 84
Мұртаза Шерхан. Жетi томдық шығармалар жинағы: повестер, пьесалар / Мұртаза Шерхан.- Алматы: Қазығұрт, 2005 - 5 т.: Повестер, пьесалар. - 2005. - 392 б.: сурет. - 1800 тг.
Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
М 84
Мұртаза Шерхан. Жетi томдық шығармалар жинағы / Мұртаза Шерхан.- Алматы: Қазығұрт, 2005 - 6 т.: Мақалалар; Публицистикалық толғамдар; Хаттар.: - 2005. - 432 б.: сурет. - 1800 тг.
Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
М 84
Мұртаза Шерхан. Жетi томдық шығырмалар жинағы: әңгiмелер / Мұртаза Шерхан.- Алматы: Қазығұрт, 2006 - 7 т.: Әңгiмелер. - 2006. - 400 б.: сурет. - 1800 тг.
Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
О 78
Оспанов Әбдiсаттар Садуақасұлы. Хан Сырлыбай: тарихи роман / Оспанов Әбдiсаттар Садуақасұлы.- Алматы: Маржан, 2001.- 320 б.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-1
О 81
Отанымыздың тәуелсiздiгiне тарту: Қазақстан Республикасы тәуелсiздiгiнiң 15 жылдығына арналған үздiк әдеби шығармалардың жинағы / құраст. Н. Махмудов, Қ. Исина, А. Кемелбаева ж. б.- Алматы: ALAN-Media, 2006.- 380 б.-(Қазақмыс)
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
8С(Каз)(075)
I 43
Iзтiлеуова Салтанат. Абай, Шәкәрiм шығармаларындағы адам тәрбиесi: Жоғары оқу орындары студ. арналған көмекшi оқу құралы / Iзтiлеуова Салтанат; ҚР бiлiм және ғылым мин-гi, Абай атындағы Қаз. ұлт. пед. ун-тi.- Алматы: Iнжу-Маржан, 2011.- 164 б.
Дана саны:50 (инв. 50 ; инв/сыз. 0
8С(Каз)
С 28
Сәрсенов Өмiрзақ. Өз өлшемiм / Сәрсенов Өмiрзақ.- Алматы: Атамұра, 2006.- 176 б.: сурет.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)