Химия. Химическая технология


   Химия оқулық / С.П. Назарбекова и др. - 2-ші бас., өңд., толықт. - Алматы: Эверо, 2018. - 236 б.: сурет.

Читать далее

   Коллоидтық химияның есептері мен жаттығулары  оқу-әдіс. құралы / Ә.Қ. Қоқанбаев, Д.М. Артыкова, М.Ж. Керімқұлова; Әл-Фараби атындағы Қаз. Ұлт. ун-ті. - Алматы: Қазақ ун-ті, 2017. - 191 б.: сурет.

Читать далее

   Қалдыбаева А. Қ.  Жалпы химиялық технология: оқу құралы / А.Қ. Қалдыбаева. - Алматы: Бастау, 2018. - 242 б.: сурет.

Читать далее

   Химия өндірісінің негізгі процестері мен аппараттары. зертханалық практикум: оқу құралы / Е.Т. Шертаев и др. - Алматы: Эверо, 2018. - 137 б. : сурет.

Читать далее

   Елигбаева Г. Ж. Мономерлердің химиясы мен технологиясының негіздері: оқулық / Г.Ж. Елигбаева, Н.И. Чугунова. - Алматы: Бастау, 2017. - 224 б.: сурет.

Читать далее

   Химия пәнінен дәрістер жинағы / С.П. Назарбекова и др.; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі, М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік ун-ті. - Алматы: Эверо, 2018. - 287 б.: сурет.

Читать далее

   Ергожин Е.Е. Редокс-полимеры в качестве сорбентов и окислителей: моногр. /Е.Е. Ергожин, Б.А. Мухитдинова, К.Х. Хакимболатова; АО "Ин-т хим. наук им. А. Б. Бектурова". - Алматы: 2017. - 180 с.

Читать далее

   Ергожин Е.Е. Мембраны и мембранные технологии: моногр. /Е.Е. Ергожин, Т.К. Чалов, К.Х. Хакимболатова; АО "Ин-т хим. наук им. А. Б. Бектурова". - Алматы: ИП Бекетаева, 2017. - 260 с.

Читать далее

   Исабаев Н.Н. Бейорганикалық химияның есептер жинағы 2-бөлімді: оқу құралы: 050720 - бейорг. зат. хим. технологиясы, 050721 - орг. зат. хим. технологиясы маман. студ. үшін / Н.Н. Исабаев, Т.Қ. Ақылов. - Алматы: Эверо, 2018.

Читать далее

   Аймақов О. Химияның теориялық негіздері: оқу құралы /О. Аймақов; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі. - Алматы: Бастау, 2018. - 231 б.: сурет.

Читать далее

   Окислительный аммонолиз алкилароматических соединений моногр. / П.В. Воробьев и др.; Ин-т хим. наук им. А. Б. Бектурова. - Алматы: ИП Бекитаева, 2017. - 282.

Читать далее

   Дарибаева Н.Г., Толеген Г.А. Химия нефти и газа: учеб. пособие / Н.Г. Дарибаева, Г.А. Толеген; М-во образования и науки РК, Каз. нац. исслед. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева. - Алматы: КазНИТУ, 2017. - 136 с.

Читать далее

  Амерханова Ш. К. Аналитикалық химия: оқулық / Ш.К. Амерханова. - Астана: Фолиант, 2015. - 208 б.: сурет. - (Жоғары білім).

Читать далее

  Хомченко И.Г. Общая химия: учеб. /И.Г. Хомченко. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Новая волна, 2017. - 462 с.

Читать далее

  Гавва Н.Ф. Физикалық-химиялық талдаудың әдістері: оқу құралы / Н.Ф. Гавва, С.Н. Мантлер, Г.М. Жуманазарова. - Алматы: Бастау, 2018. - 221 б.

Читать далее

 Органикалық химия пәні бойынша лабораториялық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау /Г.Ж. Кайралапова; Әл-Фараби атындағы Қаз. Ұлт. ун-ті. - Алматы: Қазақ ун-ті, 2017. - 127 б.

Читать далее

 Бейорганикалық химия: білімгерлердің өзіндік жұмысына арналған оқу құралы / Ә. Шолақтегі, Ш. Жантайұлы. - Алматы: Эверо, 2018. - 186 б.

Читать далее

 Химия и технология цемента: учеб. пособие / Б.А. Усов. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 158 с.: ил. - (Высш. образование. Бакалавриат).

Читать далее

 Тестовые задания по химической технологии: учеб.-метод. пособие /Е.А. Аубакиров и др.; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы: Қазақ ун-ті, 2017. - 269 с.

Читать далее

 Математическое моделирование в технологии бетона: учеб. пособие / К.К. Абдрахманова; М-во образования и науки РК, КазНИТУ им. К. И. Сатпаева. - Алматы: КазНИТУ, 2017. - 222 с. - (ҚазҰТЗУ) (KazNRTU).

Читать далее

 Теория, технология и практическое применение бескислотных способов разложения фосфоритов Каратау / М.Т. Ошакбаев и др. - Алматы: ИП Бекетаева, 2017. - 99 с.

Читать далее

 Inorganic Chemistry: Chemistry of elements: textb. /S. Nazarbekova, A. Tukibayeva, K. Kurbanbekov, o. And; Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty: Dauir, 2016. - 268 p.: ill.

Читать далее

 Seitmagzimova, G. M. General chemical technology: textb. /G.M. Seitmagzimova; Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty: Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2016. - 292 p.: ill.

Читать далее

 Плотников, Валерий Викторович. Химия вяжущих материалов и бетонов: справ. / В.В. Плотников.- М.: АСВ, 2015.- 400 с.: ил. - 6160 тг.

Читать далее

 Грицкова, И А. Теоретические основы и технология синтеза полимеров (гетерофазная полимеризация): учеб. / А. Грицкова И, Н.И. Прокопов, Г.Ж. Елигбаева; под ред. Е.М. Шайхутдинова. - Алматы: АСВ, 2016. - 292 с.: ил. - 2351 тг.

Читать далее

 Тетельмин, Владимир Владимирович. Реология нефти: учеб. пособие для вузов / В.В. Тетельмин. - 2-е изд., доп. - Долгопрудный: Интеллект, 2015. - 248 с.: ил.- (Нефтегаз. инженерия). - 14400 тг.

Читать далее

 Вержичинская, Светлана Владимировна. Химия и технология нефти и газа: учеб. пособие для сред. проф. образования / С.В. Вержичинская, Н.Г. Дигуров, С.А. Синицин. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 416 с.: ил.- (Проф. образование). - 4240 тг.

Читать далее

 Жакирова Нұрбибі Құныпияқызы. Жалпы химиялық технология: оқу құралы / Н.Қ. Жакирова. - Алматы: Эверо, 2018

Читать далее

 Құлажанов Қ. С. Органикалық заттардың химиялық технологиясы: оқулық / Қ.С. Құлажанов, О.А. Алмабеков, Ә.М. Нұралы; Қазақстан Республикасы Білім ж-е ғылым министрлігі. - Алматы: Дәуір, 2012. - 328 б.: сурет

Читать далее

 Керімқұлов Қуанышбек Жиенбекұлы Жалпы химиялық технология: оқулық / Қ.Ж. Керімқұлов, Ш.Ш. Нұрсейітов. - 2-ші бас., толықт. - Астана: Фолиант, 2015. - 376 б.: сурет

Читать далее

 Нұрсейітов Шегебай Шынпейісұлы Жалпы химиялық технология: оқулық /Ш.Ш. Нұрсейітов, Қ.Ж. Керімқұлов. - 2-ші бас., толықт. - Алматы: Эверо, 2018. - 395 б.: сурет

Читать далее

 Моулжин Ж. Химиялық процестер технологиясы: оқулық / Ж. Моулжин, М. Макки; ауд. Ж. Сүйесінова ж.б; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі. - 2 бас. - Алматы: Дәуір, 2016. - 568 б.: сурет

Читать далее

 Варнатц Юрген Жану. Физикалық және химиялық аспектілер, тәжірибелер, ластаушы заттардың пайда болуы: оқулық /Ю. Варнатц, У. Маас, Р. Диббл; қазақ тіліне ауд. З. А. Мансұров, Б. А. Урмашев; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі. - Алматы: Полиграфкомбинат, 2012. - 539 б.: сурет

Читать далее

 Рахимжанова Назым Жанбырбаевна. Химиялық технологиялық өндірістің негізгі процестері мен аппараттары: оқу-әдістемелік құралы / Н.Ж. Рахимжанова. - Алматы: Эверо, 2018. - 124 б.

Читать далее

 Қайырбеков Ж. К. Жалпы химиялық технология: оқулық / Ж.К. Қайырбеков, Е.А. Әубәкіров, Ж.К. Мылтықбаева. - Алматы: Дәуір, 2014. - 280 б.: сурет. - (ҚР білім ж-е ғылым мин-гі).

Читать далее

 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы: оқулық / У.Қ. Бишімбаев и др. - Алматы: Эверо, 2018.

Читать далее

 Әубәкіров Ермек Айтқазыұлы Химиялық технологиядан тест тапсырмалары / Е.А. Әубәкіров, Ж.Х. Ташмұхамбетова, Н.Қ. Жәкірова; Әл-Фараби атындағы Қаз. Ұлт. ун-ті. - Алматы: Қазақ ун-ті, 2017. - 323 б.

Читать далее

 Бейсенбаев О. Қ. Органикалық және мұнайхимия өндірісінің технологиясы: оқулық / О.Қ. Бейсенбаев, К.Ж. Мамытов; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі. - Алматы: Дәуір, 2012. - 328 б.: сурет

Читать далее

 Меркулов В. В. Химиялық технология. Мұнай және газды өңдеу: оқу құралы / В.В. Меркулов, Р.Қ. Жаслан; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі. - Алматы: Бастау, 2018. - 252 б.: сурет

Читать далее

 Меркулов В. В. Химическая технология. Переработка нефти и газа: Учебное пособие /В.В. Меркулов. - Алматы: «Бастау», 2018. - 260 стр.

Читать далее

 Абдуқадырова Қ. А. Мұнай және газ химиясы: оқулық / Қ.А. Абдуқадырова; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі. - Алматы: Полиграфкомбинат, 2013. - 320 б.: сурет. - (ҚР білім ж-е ғылым мин-гі)

Читать далее

 Оразбаева Күлман Наханқызы Мұнай өңдеу мен мұнай химиясында математикалық тәсілдерді қолдану: оқу құралы / К.Н. Оразбаева; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі. - Алматы: Бастау, 2014. - 330 б.: сурет

Читать далее

 Сағынаев А. Т. Мұнай химиясы бойынша зертханалық жұмыстар: оқу құралы / А.Т. Сағынаев; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі. - Алматы: Бастау, 2018. - 235 б.: сурет

Читать далее

 Минбаев Бақтияр Ордабекұлы. Қатты жанғыш қазбалардың химиялық технологиясы: химиялық маман. үшін оқу құралы / Б.О. Минбаев; Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті. - Алматы: ҚазҰТУ, 2014. - 367 б.: сурет

Читать далее

 Сода және азотты қосылыстар өндірістерінің технологиялық негіздері мен есептеулері: оқу құралы / Ү. Бестереков и др. - Алматы: Эверо, 2018. - 246 б.: сурет

Читать далее