Қазақ хандығы - 550 жыл


    Сұлтанов Т.И. Қазақ мемлекеттілігінің құрылуы. Қазақ хандығының тарихы. - («Жетінші сөз» сериясы).-Алматы: «Мектеп» баспасы, 2008.-160 б.

Читать далее

    Галиев А. Керей мен Жәнібек: Тарих. Тұлға. Уақыт / А. Галиев.- Алматы: Аруна, 2004.- 92 б.: сурет.

Читать далее

    Ирмуханов Б.Б. Из истории казахов: "Аз"-Жанибек, Казахское ханство и жузы/ Б.Б. Ирмуханов; Каз. акад. труда и социал. отношений.- Алматы: Наш Мир, 2001.-210 с.

Читать далее

    Данияров К. История казахского государства ХV-XX вв.: в 2 ч. / К. Данияров.- Алматы: Эдельвейс, 2001.- 528 с.: ил.

Читать далее

    Байбатша Ә. Қазақ даласының ежелгі тарихы: Көмекші оқу құралы / Ә. Байбатша.- Алматы: Санат, 1998.- 192 б.

Читать далее

    Мусин Ч. Қазақстан тарихы (көне дәуірден 2008 ж. басына дейін): Жоғары ж-е арнаулы орта оқу орындарына арналған оқулық / Ч. Мусин.- 4-ші бас., толықт.-Алматы: Норма-К, 2008.-635 б.

Читать далее

    Жолдасбекұлы М.Е. Ел тарихының әйгілі тұлғалары: Оқу құралы / М. Жолдасбекұлы, Қ. Салғараұлы, А. Сейдімбек; Гумилев Л. Н. атындағы Еуразия Ұлт. ун-ті.- Астана: Kul Tegіn, 2001.- 356 б.: сурет.

Читать далее

    Кусаинов Ш. Казахи. Колесо и стремена истории: Книга о великих ханах, кровавых битвах, предсказаниях и законах / Ш. Кусаинов.-М.: Леном, 1998.-64 с.: ил.

Читать далее

    Касымбаев Ж.К. Государственные деятели казахских ханств (ХVІІІ в.) / Ж.К. Касымбаев; Отв. ред. М. Ж. Абдиров.-Алма-Ата: Білім, 1999 Т. 1. - 1999. - 288 с.: ил.

Читать далее

    Жақыпов А. Хан батыр Қабанбай / А. Жақыпов.-Алматы: Нұрлы әлем, 2001.-240 б.: сурет.

Читать далее

    Кенесарин А. Султаны Кенесары и Сыздык: Биогр. очерки / А. Кенесарин.- Алма-Ата: Жалын, 1992.-144 с.

Читать далее

    Кадырбаев А.Ш. Сакский воин - символ духа предков / А.Ш. Кадырбаев; Гл. ред. А. Нысанбаев.-Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1998.-128 с.- (Казахстан - 2030)

Читать далее

    Хакимов М. Айкын Тарих (Явная История) / М. Хакимов.- 2-е изд., перераб. и доп.-Алматы: Таймас, 2006.-508 с.: ил.

Читать далее

    Алимжанова Д.А. Великая степь: открывая забытые страницы истории=The Great Steppe: Opening the Forgotten Pages of its History / Д.А. Алимжанова, А.С. Баянов, Ж.А. Мурзалин.- Алматы: Атамұра, 2001.- 192 с.: ил.

Читать далее

    Данияров К. История казахского государства ХV - XX вв.: В 2 ч. / К. Данияров.- Алматы: Жибек жолы, 2000. Ч. 1: Казахское ханство. ХV - XVІІІ вв. - 2000. -198 с.: ил.

Читать далее

    Данияров К. История казахского государства ХV - XX вв.: В 2 ч. / К. Данияров.- Алматы: Жибек жолы, 2000. Ч. 2: Казахстан - колония России. XVІІІ - XX вв.- 2000.-196 с.: ил.

Читать далее

    Аяған Б.Ғ. Қазіргі Қазақстан тарихы: жоғары оқу орынд-ң тарихшы емес маман. (бакалавриат) арналған оқулық / Б.Ғ. Аяған, Х.М. Әбжанов, Д.А. Махат; ҚР білім және ғылым мин-гі, Мем. тарихы ин-ты.- Алматы: Раритет, 2010.- 429 б.: сурет.- (Тәуелсіздік шежіресі)

Читать далее

    Абылай хан / ҚР Ғылым акад. М. О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер ин-ты; Құраст. Дәуіт С.- Алматы: Жазушы, 1993

Читать далее

    Қасымбаев Ж. Абылай хан: Тарих, тұлға, уақыт / Ж. Қасымбаев.- Алматы: Аруна, 2003.- 92 б.: сурет.- (Шығыстың ұлылары)

Читать далее

    Жұмаханов Т., Жұматаев Б. Қазақ хандығы (II бөлім): «Қазақстан балалар энциклопедиясы» топтамасы.-Алматы: Аруна баспасы, 2010.-224 б.: ил.

Читать далее

    Есім хан: буклет / ҚР мәдениет және ақпарат мин-гі, Мәдениет комитеті, Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи-мәдени қорық мұражайы.- Түркістан: Әзірет Сұлтан, 2011.-21 б.: сурет.

Читать далее

    Рязанов А.Ф. Кенесары: Ист. очерк / А.Ф. Рязанов.-Алма-Ата: АЙКАП, 1993.- 32 с.

Читать далее

    Данияров К. История Абылай-хана - государственного деятеля, полководца, дипломата, политика / К. Данияров.-Алматы: Жибек жолы, 1998.- 96 с.: карт.

Читать далее

    Абылай хан (1711 - 1781).- Алматы: МП "Айқап", 1992.-32 б.

Читать далее

    Қазақтың Қасым, Хақназар хандары туралы тарихи деректер: тарихи деректер / құраст. Ж. Жәрімбетов.- 2-ші бас., толықт.-Алматы: Үш Қиян, 2013.-375 б.: сурет.

Читать далее

     Қазақ халқының тарихи тұлғалары: қысқаша анықтамалық / басп. ұсын. Ә. Көпіш.- Алматы: Өнер, 2013 2 к. - 2013.-360 б.: сурет.

Читать далее

    Ақатай С. Найман хандығы: Моногр. / С. Ақатай; Қазақтың мәдениет ж-е өнертану ғылыми-зерттеу ин-ты.- Алматы: ҚазМӨҒЗИ, 2002.-108 б.: сурет.

Читать далее

     Аяған Б. Рассветы и сумерки казахской степи. Научно-популярное издание. - Алматы: ТОО «Литера-М», 2014.-264 с.

Читать далее

    Ерофеева И.В. Родословные казахских ханв и кожа XVIII-XIX вв. (история, исторография, источники).-Алматы: ТОО «Print-S», 2003.-178 с.

Читать далее

    Ерофеева И.В. Хан Абулхаир: Полководец, правитель и политик / И.В. Ерофеева.- Алматы: Санат, 1999.-336 с.: ил.

Читать далее

    Көркемсуретті Қазақстан тарихы. Ежелгі заманнан біздің уақытымызға дейін: 4 томдық / Құраст.-авт.: О. Жанайдаров, Жоба жетекшілері: М. Құл-Мұхаммед, Б. Аяған (бас ред.).-Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2006 1 т.: Палеолит дәуірінен Моңғол шапқыншылығына дейінгі Қазақстан.-2006.-312 б,сур.

Читать далее

    Дильмухамедов Е.Д. Восстание казахов под руководством Кенесары Касымова в 1837-1847 гг. / Е.Д. Дильмухамедов; сост. О. Е. Дильмухамедов, Э. Е. Дильмухамедова.- Алматы: Наследники, 2010.-200 с.: ил. + карты.

Читать далее

    Маданов Х. Ұлы дала тарихы: Оқу құралы / Х. Маданов, Ч. Мусин.-Алматы: Санат, 1994.-272 б.

Читать далее

    Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет: Жоғары оқу орындары филология, журналистика фак. студ. арналған хрестоматиялық оқу құралы / Құраст. Мағауин М.- Алматы: Ана тілі, 1993 4 кітап.-1993.-176 б.

Читать далее

    Кан Г.В. Қазақстан тарихы: Оқулық / Г.В. Кан, Н.У. Шаяхметов.-Алматы: Алматыкітап, 2007.-263 б.

Читать далее

    Мұхамедов М.Б. Қазақстан тарихы: Оқу құралы / М.Б. Мұхамедов, Б. Сырымбетұлы.- Алматы: Қарасай, 2007.-344 б.

Читать далее

    Артыкбаев Ж.О. Материалы к истории правящего дома казахов / Ж.О. Артыкбаев.- Алматы: Ғылым, 2001.-214 c.

Читать далее

    Галиев В.З. Хан Джангир и Орбулакская битва / В.З. Галиев.-Алматы: Гылым, 1998.-128 с.

Читать далее

    Данияров К. Альтернативная история Улыса Жошы - Золотой Орды / К. Данияров.- Алматы: Жибек жолы, 1999.-296 с.: портр.

Читать далее

    Кәрібаев Б.Б. Қазақ хандығының құрылу тарихы: Моногр. / Б.Б. Кәрібаев.-Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2014.-520 б.

Читать далее

    Темиргалиев Р. Ак-Орда: история Казахского ханства / Р. Темиргалиев.- Алматы: Vox Populi, 2012.- 296 c.

Читать далее

    Доспанбетов Ұ. Абылайдың ақ туы: Тарихи роман / Ұ. Доспанбетов.- Алматы: Мерей, 2004 1 к.- 2004.- 408 б.: портр.

Читать далее

    Доспанбетов Ұ. Абылайдың ақ туы: Тарихи роман / Ұ. Доспанбетов.- Алматы: Самара-Принт, 2008 2 к. - 2008. - 448 б.: портр.

Читать далее

    Касымбаев Ж.К. Государственные деятели казахских ханств в ХVІІІ - первой четверти ХІХ вв.: Моногр. / Ж.К. Касымбаев; Отв. ред. М. Ж. Абдиров.- Алматы: Білім, 2001 Т. 3: Хан Жанторе (1759-1809): (Личность во взаимодействии с номадным обществом и сопредельными странами). - 2001. - 364 с.

Читать далее

    Салқынбек Д.И. Отарсыздану ұлт тарихынан басталады / Д.И. Салқынбек.- Алматы: ҚазАқпарат, 2010.- 295 б.: сурет.

Читать далее

    Бегалин Қ. Алтын Орда хандары / Қ. Бегалин.- Алматы: Адамар, 2007.- 271 б.: сурет.

Читать далее

    Жалбағаев Е.Ж. Қазақтың арғы атасы: Номадтар, сақтар, ғұндар, түркілер және қазақтар (Қазақ тарихына бейресми көзқарас) / Е.Ж. Жалбағаев.- Алматы: Білім, 2009.- 278 б.

Читать далее

    Құдайбердіұлы Ш. Түрік, қырғыз - қазақ hәм хандар шежіресі / Ш. Құдайбердіұлы.- Алматы: Қазақстан, 1991.- 80 б.

Читать далее

    Султанов Т.И. Поднятые на белой кошме. Ханы казахских степей / Т.И. Султанов.- Астана: ТОО «Астана Даму-21», 2006.- 256 с.

Читать далее

    Игибаев С. История Казахстана в источниках и материалах: Учеб. Пособие. / С. Игибаев.- Астана: Фолиант, 2013.- 320 с.

Читать далее