Бюллетень новых поступлений в НБ КазНТУ имени К.И.Сатпаева за октябрь 2014 г.


Уважаемые читатели, если вы хотите ежемесячно получать по электронной почте бюллетень книг, поступивших в НБ КазНТУ за прошедший месяц, присылайте заявки по адресу: е-mail: lib@ntu.kz

Экономика. Экономические науки.
У9(5Kаз)26я73
С 327
Серкебаева, Р. К. Финансы [Текст] : учеб. / Р.К. Серкебаева, Р.У. Смагулова; М-во образования и науки РК.- Алматы: BookPrint, 2014.- 320 с.- ( ҚР білім және ғылым министрлігі) Кол-во экз.:50 (инв. 50 ; б/инв. 0)
История. Исторические науки.
Т3(0)3я6
А 924
Атлас Туран на старинных картах: образ пространства - Пространство образов [Текст] / Ераз. ин-т социоприрод. исслед; редкол.: С. Д. Примбетов, Н. А. Искаков, П. А. Терский.- М.; Алматы: Дизайн. Информация. Картография, 2008.- 480 с.: илл., карт. Кол-во экз.:45 (инв. 45 ; б/инв. 0)
Т3(5Каз)
Қ 17
Қазақ көші - қазақтың қауымдасуы=Репатриация казахов - косолидация народа [Мәтін] : ҚР Президенті мұрағатының қорынан құжаттар жинағы / Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы; ред. алқа: Т. А. Мамашев (жауапты ред.).- Алматы: Атажұрт, 2012.- 352 б.: кесте.- ( Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы 20 жыл) Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Т3(5Каз)
М 15
Макин, Қайыржан қажы. Фәнинама [Мәтін] / Қ.қ. Макин.- Алматы: Тамыр, 2013.- 240 б.: сурет. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Т3(5Каз)
У 15
Уатқан, Ботагөз. Атажұртқа жеткен көш [Мәтін] : публицистика / Б. Уатқан.- Алматы: Атажұрт, 2013.- 192 б.: сурет.- ( Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы Шетелдегі қазақтар қауымдастық кітапханасы) Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Т3(5Каз)
Ұ 43
Ұлттың ұлы жиыны [Мәтін] : Дүниежүзі қазақтары IV Құрылтайының құжаттары, дерек-дәйектері ж-е фотосуреттер / Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы; ред. алқа: Т. А. Мамашев (төраға).- Алматы: Атажұрт, 2012.- 408 б.: сурет.- ( Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы 20 жыл) Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Государство и право. Юридические науки.
Х622(2Рос)я73
М 215
Мальцев, Виталий Анатольевич. Финансы и право [Текст] : учеб. для сред. проф. образования / В.А. Мальцев.- М.: Акад., 2008.- 304 с.: ил.- ( Сред. проф. образование. Экономика и упр.) Кол-во экз.:10 (инв. 10 ; б/инв. 0)
Культура. Наука. Просвещение.
Ч481.27я73
Б 94
Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері [Мәтін] : оқулық / Е.Ы. Бидайбеков, В.В. Гриншкун, Г.Б. Камалова, Ж.б.; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Дәуір, 2014.- 352 б.: кесте.- ( ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Дана саны:50 (инв. 50 ; инв/сыз. 0)
Философские науки. Психология.
Ю937.4я73
Б 24
Бапаева, Мариям Құрманғалиқызы. Даму психологиясы [Мәтін] : оқулық / М.Қ. Бапаева; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Дәуір, 2014.- 438 б.: кесте.- ( ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Дана саны:30 (инв. 30 ; инв/сыз. 0)
Языкознание.
4С(Каз)(075)
Қ 77
Құрманбаева, Ш. Қазақ тілі [Мәтін] : ақпараттық технология және энергетика мамандығына арналған оқу құралы / Ш. Құрманбаева, А. Мұратбекова.- Алматы: Қазығұрт, 2013.- 248 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Природа. Общая экология.
574(075)
Ә 54
Әлинов, М. Ш. Экология менеджменті [Мәтін] : оқу құралы / М.Ш. Әлинов; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Бастау, 2014.- 272 б.: сурет. Дана саны:30 (инв. 30 ; инв/сыз. 0)
Математика.
519.6(075)
Б 12
Бабалиев, Әмірбек Мәуленбекұлы. Сандық әдістер [Мәтін] : оқулық / Ә.М. Бабалиев, Д.Б. Әлібиев; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Дәуір, 2014.- 540 б.- ( ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Дана саны:30 (инв. 30 ; инв/сыз. 0)
517(075)
И 15
Ибрашев, Хасен Ибрашұлы. Математикалық анализ курсы [Мәтін] : оқулық / Х.И. Ибрашев, Ш.Т. Еркеғұлов; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Экономика, 2014.- ( ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) - 2 бөлім. - 2014. - 562 б. - 3416 тг. Дана саны:30 (инв. 30 ; инв/сыз. 0)
51(075)
Қ 45
Қасымов, Еділ Әбдіқалықұлы. Жоғары математика курсы: Математикалық анализ [Мәтін] : оқулық / Е.Ә. Қасымов, Қ.Ә. Қасымов; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Экономика, 2014.- ( ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) - 2 б. - 2014. - 386 б.: сурет. - 2226 тг. Дана саны:50 (инв. 50 ; инв/сыз. 0)
Химия. Кристаллография. Минералогия.
541.1(075)
Ф 49
Физикалық химия [Мәтін] : оқулық / Х.Қ. Оспанов, Д.Х. Қамысбаев, Е.Х. Абланова, Ж.б.- 3-ші бас., өңд., толықт.- Алматы: Полиграфкомбинат РК, 2014.- 544 б. Дана саны:50 (инв. 50 ; инв/сыз. 0)
547(075)
Я 311
Ягудеев, Т. А. Основной органический анализ [Текст] : учеб. / Т.А. Ягудеев; М-во образования и науки РК.- Алматы: Ассоц. вузов РК, 2014.- 508 с.: ил.- ( ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Кол-во экз.:100 (инв. 100 ; б/инв. 0)
Нефтяное дело.
622.276(075)
Ш 43
Шельфте мұнай-газ кен орындарын игеру негіздері және Арктикада теңіз қондырғыларын қондыру [Мәтін] : оқулық / А.Б. Золотухин, О.Т. Гудместат, А.И. Ермаков, Ж.б.; ауд. А. Т. Қартабай, А. А. Қартабаева; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Дәуір, 2014.- 592 б.: сурет.- ( ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Дана саны:150 (инв. 150 ; инв/сыз. 0)
Химическая технология. Химическая промышленность.
66.0(075)
Қ 23
Қайырбеков, Ж. К. Жалпы химиялық технология [Мәтін] : оқулық / Ж.К. Қайырбеков, Е.А. Әубәкіров, Ж.К. Мылтықбаева.- Алматы: Дәуір, 2014.- 280 б.: сурет.- ( ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Дана саны:50 (инв. 50 ; инв/сыз. 0)
Вычислительная техника. Точная механика.
004(075)
И 69
Информатиканы оқыту әдістемесі [Мәтін] : оқулық / Е.Ы. Бидайбеков, М.П. Лапчик, Ж.К. Нұрбекова, Ж.б.; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Дәуір, 2014.- 588 б.: сурет.- ( ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Дана саны:30 (инв. 30 ; инв/сыз. 0)
004(075)
Т 18
Таненбаум, Эндрю. Компьютерлік желілер [Мәтін] : оқулық / Э. Таненбаум, Д.ж. Уэзеролл; ҚР білім және ғылым мин-гі.- Алматы: Дәуір, 2014 - 2 б. - 2014. - 532 б. - 3784 тг. Дана саны:10 (инв. 10 ; инв/сыз. 0)
Литературоведение. Художественная литература.
894.342-32
Қ 13
Қабышұлы, Ғаббас. Адамның кейбір кездері..." [Мәтін] / Ғ. Қабышұлы.- Алматы: Нұрлы Әлем, 2006.- 360 б. Дана саны:5 (инв. 5 ; инв/сыз. 0)