Бюллетень новых поступлений в НБ КазНТУ имени К.И.Сатпаева за август 2011 г.


Социология. Демография. Статистика.
С5я73
И 37
Икенов Ахмет Икенұлы. Әлеуметтану негіздері: оқу құралы / Икенов Ахмет Икенұлы, Жүсіпова Алма Дәулетбекқызы; ҚР білім және мәдениет мин-гі, Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық ун-ті.- Алматы:Экономика, 2004.- 208 б.: кесте.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
С6я73
Ш 18
Шайтова Нұргүл Жеткергенқызы. Статистика(экономика,бухгалтерлік есеп, аудит): оқу құралы / Шайтова Нұргүл Жеткергенқызы.- Астана: Фолиант, 2010.- 216 б.:кесте.-(Кәсіптік білім)
Дана саны:3 (инв. 3 ; инв/сыз. 0)
Экономика. Экономические науки.
У9(2)248я73
Ә14
Әбдіров Айтжан Мұхамеджанұлы. Қауіпсіздік техникасы: оқу құралы / Әбдіров Айтжан Мұхамеджанұлы, Сейфуллина Ғафиза Қалиқызы.- 2-ші бас.- Астана:Фолиант, 2010.- 119 б.: кесте.-(Кәсіптік білім)
Дана саны:22 (инв. 22 ; инв/сыз. 0)
У9(5Каз)8я73
Б 17
Байгісиев Майдан-Әли Кадырханұлы. Ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеу /Байгісиев Майдан-Әли Кадырханұлы.-Алматы:Раритет,2010.- 240 б.-(Экономикалық әдебиеттер)
Дана саны:1(инв.1 ; инв/сыз. 0)
У.в6я73
Б 247
Бардовский Виктор Петрович. Экономическая теория:учеб. для сред. проф. образования / Бардовский Виктор Петрович, Рудакова О. В., Самородов Ю. П.- М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2010.- 400 с.-(Проф. образование)
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
У9(2)248я73 Ж 39 Жданов Нұрмағанбет. Еңбек қорғау (Ауыл шаруашылығы,экономика ж-е көлік салаларына арналған): оқу құралы /Жданов Нұрмағанбет, Құдайбергенов Нұрлан Баязитұлы.-2-ші бас.- Астана: Фолиант, 2010.- 200 б.:сурет.-(Кәсіптік білім)
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
У052.9(5Каз)2я73
М 91
Мырзалиев Бораш Смаилұлы. Бухгалтерлік операцияларды жүргізудің әдістері: практикум /Мырзалиев Бораш Смаилұлы, Әбдішүкіров Рашид Сүлейменұлы.- Алматы: Заң әдебиеті, 2008.- 130 б.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
У9(2)40я73
О 753
Основы логистики: учеб. для вузов / под ред. В.Щербакова.- СПб.: Питер, 2009.- 432 с.: ил.-(Учеб. для вузов)
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
У052.9(2)2я73
Т 14
Тайғашынова Құсникамал Төртубайқызы. Тереңдетілген басқарушылық есеп (Тауарлық-материалдық запастарды басқару): оқу құралы / Тайғашынова Құсникамал Төртубайқызы, Жапбарханова Мира Сапарәліқызы.- Алматы:Экономика, 2008 - 1 б.: - 2008. - 212 б., - кесте. -1115 тг.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
У9(2)211я73
Х 67
Ходжаниязова Жанат Тоғабайқызы. Нарықтық экономика негіздері: оқулық / Ходжаниязова Жанат Тоғабайқызы.-2-ші бас.- Астана: Фолиант, 2010.- 163 б.:сурет.-(Кәсіптік білім)
Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
История. Исторические науки.
Т5(5Каз),019я21
О 65
Оразбекұлы Кеңес. Қанатты сөз - қазына / Оразбекұлы Кеңес.- Алматы: Бәрекелді, 2010.-(Қанатты сөздер қайдан шықты) - 1 к. - 2010. - 234 б. - 600 тг.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Государство и право. Юридические науки.
Х625(5Каз)
В 623
Водный кодекс Республики Казахстан: утв. 9 июля 2003 г. № 481-II: с изм. и доп. от 10 янв. 2011 г. №383-IV.- Алматы: Юрист, 2011.- 68 с.
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
Х623(5Каз)
Г 756
Гражданский кодекс Республики Казахстан: (Общая и Особенная части): с изм. и доп. от 30 марта 2011 г. №424-IV.- Алматы: Юрист, 2011.- 312 с.
Кол-во экз.:6 (инв. 6 ; б/инв. 0)
Х629.2(5Каз)
Г 756
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан: введ. в действие 13 июля 1999 г. № 412-1: с изм. и доп. на 1 марта 2011 г. № 414-IV.- Алматы:Юрист, 2011.- 140 с.
Кол-во экз.:2 (инв. 2 ; б/инв. 0)
Х620.321(5Каз)
З 192
Закон Республики Казахстан "О государственной молодежной политике в Республике Казахстан" от 7 июля 2004 г. № 581-II: с изм. и доп. от 27 июля 2007 г. №320-III.- Алматы: Юрист, 2010.- 12 с.
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
Х621.165(5Каз)я73
К 28
Кеден одағының кеден кодексі.- Алматы: Юрист,2010.- 168 б.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Х620.12(5Каз)
К 650
Конституция Республики Казахстан: Конституция принята на референдуме 30 августа 1995 г.: с изм. и доп. от 2 февр. 2011 г. № 403-IV.- Алматы: Юрист,2011.- 44 с.
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
Х629.2(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі.- Алматы: Юрист, 2011.- 136 б.
Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
Х623(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі: Жалпы бөлімі. Ерекше бөлімі.- Алматы: Юрист, 2011.- 304 б.
Дана саны:3 (инв. 3 ; инв/сыз. 0)
Х627(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасының еңбек кодексі.- Алматы:Юрист, 2011.- 108 б.
Дана саны:9 (инв. 9 ; инв/сыз. 0)
Х625(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасының Жер кодексі.- Алматы:Юрист, 2007.- 104 б.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Х628.1(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі.-Алматы: Юрист, 2010.- 148 б.
Дана саны:4 (инв. 4 ; инв/сыз. 0)
Х628.1(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару кодексі.- Алматы: Юрист, 2010.- 68 б.
Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
Х624(5Каз)
Н 42
Неке және отбасы туралы: Қазақстан Республикасының заңы.- Алматы: Юрист, 2011.- 56 б.
Дана саны:10 (инв. 10 ; инв/сыз. 0)
Х629.3(5Каз)
У 261
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: утв. 13 дек. 1997 г. № 206-1: с изм. и доп.от 28 янв. 2011 г. № 402-IV.- Алматы: Юрист, 2011.- 236 с.
Кол-во экз.:4 (инв. 4 ; б/инв. 0)
Х628(5Каз)
У 261
Уголовный кодекс Республики Казахстан: утв. 16 июля 1997 г. № 167-1: с изм. и доп. от 28 янв. 2011 г.№ 402-IV.- Алматы: Юрист, 2011.- 148 с.
Кол-во экз.:2 (инв. 2 ; б/инв. 0)
Культура. Наука. Просвещение.
Ч11я73
Н 15
Нағымұлы Шахман. Мәдениеттану: оқулық / Нағымұлы Шахман.- 2-ші бас.- Астана: Фолиант, 2010.- 312 б.-(Кәсіптік білім)
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Философские науки. Психология.
Юя73
К 14
Кактаева Гүлнар Әбдікәрімқызы. Философия негіздері:оқулық / Кактаева Гүлнар Әбдікәрімқызы.- 2-ші бас.-Астана: Фолиант, 2010.- 179 б.: кесте.-(Кәсіптік білім)
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Ю95
К 246
Карнеги Дейл. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей: пер. с англ. / Карнеги Дейл.- 3-еизд.- Минск: Попурри, 2009.- 352 с.
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
Юя73
Р 15
Раев Дәулетбек Садуақасұлы. Қазақ шешендігі философиясы: Оқу құралы / Раев Дәулетбек Садуақасұлы.-Алматы: Қарасай, 2011.- 264 б.
Дана саны:35 (инв. 35 ; инв/сыз. 0)
Юя73
Ф 561
Философия: учеб. для вузов и колледжей / сост. Т.Х. Габитов.- 4-е изд.- Алматы: Раритет, 2010.- 408 с.
Кол-во экз.:2 (инв. 2 ; б/инв. 0)
Языкознание.
4И(Англ)(076)
Ч 542
400 тем по английскому языку для школьников,абитуриентов, студентов и преподавателей / сост. Ю. В.Куриленко.- М.: БАО-ПРЕСС, 2002.- 608 с.
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
4И(Англ)(038)
А 648
Англо-русский и русско-английский словарь для школьников и студентов: Страноведение, лексика,грамматика: ок. 23000 сл. и выражений / сост.: А. Б.Шевнин, М. Ю. Бродский.- 2-е изд.- Екатеринбург:У-Фактория, 2006.- 608 с.
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
4И(Англ)(038)
А 648
Англо-русский словарь В. К. Мюллера: более 60000 сл.- М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2009.- 736 с.-(Б-ка энцикл.слов.)
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
4И(Англ)(038)
А 648
Англо-русский, русско-английский словарь / сост.Л. И. Гольденберг.- М.; Владимир: АСТ: ВКТ, 2010.- 672
с. Кол-во экз.:2 (инв. 2 ; б/инв. 0)
4И(Англ)(038)
Б 189
Байков Владимир Дмитриевич. Англо-русский,русско-английский словарь: более 40000 сл. и словосочетаний / Байков Владимир Дмитриевич, Хинтон Джулия.- М.: ЭКСМО, 2010.- 624 с.-(Б-ка слов. ЭКСМО)
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
4С(Каз)(038)
Б 21
Бакытжанов Исмагзом Бакытжанович. Орысша-қазақша,қазақша-орысша жылутехникалық терминологиялық сөздік /Бакытжанов Исмагзом Бакытжанович, Иманкулов Айдар Элемарович.- Астана: Фолиант, 2009.- 215 б.-(Проф.образование)
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
4И(Нем)(038)
Г 190
Гандельман Владимир Аронович. Русско-немецкий,немецко-русский словарь: 30000 сл. / Гандельман Владимир Аронович.- М.: ЭКСМО, 2011.- 672 с.
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
4С(Каз)(038)
Ж 313
Жанпеисова Улболсын Ахметжановна. Қазақша-орысша тақырыптық сөздік / Жанпеисова Улболсын Ахметжановна.-Алматы: Sansam, 2008.- 176 с.
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
4И(Англ)(038)
К 889
Кудрявцев Александр. Англо-русский и русско-английский словарь: 25 000 сл. / Кудрявцев Александр, Пчелка А., Фискин Д.- 5-е изд., испр. и перераб.- М.: Мартин, 2011.- 448 с.
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
4С(Каз)(075)К 92 Күзекова Зейнехан Сейітханқызы. Қазақ тілі: Жоғары оқу орындарының орыс бөлімдерінде тілді оқытып үйретудің екінші кезеңіне арналған оқулық / Күзекова Зейнехан Сейітханқызы, Әбдіқұлова Раушан Мәмиқызы.- 2 бас.,толықт.- Алматы: Раритет, 2011.- 208 б.
Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
4С(Каз)(075)
К 92
Күзекова Зейнехан Сейітханқызы. Қазақ тілі:Экономистерге арналған оқу құралы / Күзекова Зейнехан Сейітханқызы.- Алматы: Раритет, 2011.- 200 б.
Дана саны:3 (инв. 3 ; инв/сыз. 0)
4С(Каз)(038)
Қ 19
Қазақша-орысша орысша-қазақша оқушыларға,студенттерге арналған сөздік: 30000 сөз / ҚР білім және ғылым мин-гі; құраст. Б. Исмағұлова т. б.- Алматы:Аруна, 2010.- 415 б.
Дана саны:8 (инв. 8 ; инв/сыз. 0)
4И(Англ)(038)
Л 641
Литвинов Павел Петрович. 3000 английских слов.Техника запоминания: темат. слов.-минимум / Литвинов Павел Петрович; под ред. Е. Л. Заниной.- 6-е изд.- М.:Айрис-пресс, 2007.- 208 с.-(Английский. Ступени к успехуДля совершенствующихся)
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
4И(Англ)(038)
М 171
Максимова Тамара Владимировна. Англо-русский словарь сокращений: экон. терминология: справ. пособие:ок. 3500 слов. ст. / Максимова Тамара Владимировна;Волгогр. гос. ун-т.- 2-е изд., испр.- М.: АСТ:Восток-Запад, 2007.- 189 с.
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
4С(Каз)(075)
М 80
Мухамадиева Нұргүлғасыл Қалижанқызы. Іскерлік қазақ тілі: Оқу құралы / Мухамадиева Нұргүлғасыл Қалижанқызы.- 2-ші бас.- Астана: Фолиант, 2010.- 152 б.-(Кәсіптік білім)
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
4И(Англ)(038)
М 982
Мюллер Владимир Карлович. Англо-русский словарь с грамматическим приложением: 115000 сл. / Мюллер Владимир Карлович.- перераб. изд.- М.: ЛадКом, 2011.-720 с.
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
4И(Англ)(038)
М 982
Мюллер Владимир Карлович. Новейший англо-русский,русско-английский словарь с грамматическими приложениями: 120000 сл. и словосочетаний / Мюллер Владимир Карлович.- М.: РИПОЛ КЛАССИК: ДОМ ХХI век,2011.- 957 с.
Дана саны:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
4И(Англ)(038)
М 982
Мюллер Владимир Карлович. Современный англо-русский и русско-английский словарь: 28000 сл. / Мюллер Владимир Карлович.- М.: ДОМ. XXI век: РИПОЛ классик,2011.- 541 с.-(Лексика 21 век)
Дана саны:2 (инв. 2 ; б/инв. 0)
4И(Англ)(038)
М 982
Мюллер Владимир Карлович. Современный англо-русский, русско-английский словарь: 120000 сл. /Мюллер Владимир Карлович.- М.: ДОМ. ХХI век: РИПОЛ классик, 2011.- 57 с.
Дана саны:1(инв.1 ;б/инв. 0)
4И(Англ)(038)
Н 727
Новейший англо-русский, русско-английский словарь:100000 сл. / сост. С. М. Крысенко.- Киев; М.: Арий:Лада, 2011.- 960 с.
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
4И(Нем)(038)
Н 727
Новейший немецко-русский, русско-немецкий словарь:10000 сл. / сост. П. Ф. Перепеченко.- Киев; М.: Арий:ЛАДА, 2007.- 960 с.
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
4И(Англ)(038)
Н 766
Новый англо-русский словарь: св. 60000 сл. и словосочетаний / Тюленев С. В., Скорикова А. И.,Шкуратова С. Ю., И др.; под общ. ред. С. В. Тюленева.-М.: Астрель: АСТ, 2007.- 976 с.
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
4И(Нем)(038)
Н 766
Новый немецко-русский словарь: 50000 сл. и словосочетаний / сост. О. П. Васильев.- М.: Дом Славян.кн., 2008.- 800 с.
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
4И(Англ)(038)
Р 895
Русско-английский и англо-русский словарь по системе Светланы Флеминг: более 40000 сл.- СПб.:Виктория плюс, 2007.-736 с.
Кол-во экз.:1(инв.1; б/инв. 0)
4И(Англ)(038)
Р 895
Русско-английский и англо-русский словарь по системе Светланы Флеминг: Более 40000 сл.- 2-е изд.,испр.- СПб.: Виктория плюс, 2010.- 768 с.
Кол-во экз.:2 (инв. 2 ; б/инв. 0)
4И(Ит)(076)
Р 895
Русско-итальянский разговорник / сост. Е. И.Лазарева.- М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2004.- 189 с.-(Говорите по-итальянски)
Кол-во экз.:1(инв.1;б/инв. 0)
4И(Англ)(038)
С 568
Современный англо-русский и русско-английский словарь для школьников, абитуриентов, студентов,преподавателей: ок. 35000 сл. + грамматика / сост. А.Ю. Петраковский.- Киев; М.: Арий, 2010.- 800 с.
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
4И(Англ)(038)
С 568
Современный англо-русский и русско-английский словарь для школьников. Грамматика: общ. школ. и молодеж. лекстка: ок. 35000 сл. / сост.: О. А.Кадомцева, Ю. В. Момджи.- М.: Рольф, 2002.- 736 с.
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
4И(Англ)(038)
С 568
Современный англо-русский, русско-английский словарь: 32000 сл. + грамматика / сост. Т. А.Сиротина.- Ростов н/Д: Удача, 2010.- 384 с.-(Кн. полка учащихся: справ., энцикл., слов., разговорники)
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
4И(Фр)(038)
С 568
Современный французско-русский и русско-французский словарь: 40000 сл. / сост. С. М.Крысенко.- СПб.: Полиграфуслуги, 2007.- 800 с.
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
4И(Фр)(038)
Ф 845
Французско-русский и русско-французский словарь для школьников. Грамматическое приложение: 22000 сл.-М.: Дом Славян. кн., 2010.- 464 с.
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
4И(Фр)(075)
Ф 947
Функе Михелине. Французский за 30 дней: учеб.пособие: пер. с фр. / Функе Михелине.- М.: Астрель:АСТ, 2010.- 287 с.: ил.-(Langenscheidt)
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
Природа. Общая экология.
574(574)(075)
А 504
Алишева Куляш Асаутаевна. Экология: учеб. / Алишева Куляш Асаутаевна.- Алматы: NURPRESS, 2011.- 342 с.
Кол-во экз.:2 (инв. 2 ; б/инв. 0)
574(075)
Б 881
Бродский Андрей Константинович. Общая экология:учеб. для вузов / Бродский Андрей Константинович.- 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Акад., 2010.- 256 с.:ил.-(Высш. проф. образование. Бакалавриат)
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
574(075)
К 341
Келина Нина Юрьевна. Экология человека: учеб.пособие для вузов / Келина Нина Юрьевна, Безручко Наталья Валериановна.- Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 394 с.: ил.-(Высш. образование)
Кол-во экз.:1(инв.1; б/инв. 0)
Математика.
51(075)
А 31
Айдос Ерқара Жолдыбайұлы. Жоғары математика - 3:оқулық / Айдос Ерқара Жолдыбайұлы; Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті.- 3-ші бас.,толықт.-Алматы: Бастау, 2010 - 3 б. - 2010. - 521 б., сурет. -1500 тг.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
51(076)
С 232
Сборник задач по высшей математике с контрольными работами. 1 курс / Лунгу К. Н., Письменный Д. Т., Федин С. Н., И др.- 8-е изд.- М.: Айрис-пресс, 2009.- 576 с.:ил.-(Высш. образование)
Кол-во экз.:1(инв. 1 ; б/инв. 0)
514.18(075)
Ч 373
Чекмарев Альберт Анатольевич. Начертательная геометрия и черчение: учеб. для втузов / Чекмарев Альберт Анатольевич; М-во образования и науки РФ.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2011.- 471 с.:ил.-(Основы наук)
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
Физика.
539.4(075)
А 40
Алдияров Қасымбек Төлеуұлы. Материалдар кедергісі:оқу құралы / Алдияров Қасымбек Төлеуұлы.- Астана:Фолиант, 2010.-(Кәсіптік білім) - І б.: - 2010. - 88 б.- 588 тг.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
539.14(075)
А 90
Атом ядросы теориясының негіздері: оқу құралы /Жақсыбекова К. А., Буркова Н. А., Жүсіпов М. Ә., Ж. б.;Әл-Фараби атындағы Қаз. мем. ұлт. ун-ті.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2010 - 1 б.: - 2010.- 254 б., сурет. - 1095 тг.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
53(075)
Д 383
Детлаф Андрей Антонович. Курс физики: учеб. пособие для втузов / Детлаф Андрей Антонович, Яворский Борис Михайлович.- 6-е изд., стер.- М.: Акад., 2007.- 720 с.:ил.-(Высш. образование)
Дана саны:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
532(075)
М 919
Муфазалов Роберт Шакурович. Гидромеханика добычи нефти: учеб. пособие для вузов / Муфазалов Роберт Шакурович.- М.: Горн. кн., 2005.-(Высш. горн.-нефт.образование) - Т. 1. - 2005. - 328 с.: ил. - 16625 тг.
Кол-во экз.:5 (инв. 5 ; б/инв. 0)
53(076)
Т 761
Трофимова Таисия Ивановна. Краткий курс физики с примерами решения задач: учеб. пособие / Трофимова Таисия Ивановна.- 2-е изд., стер.- М.: КноРус, 2011.-280 с.: ил.-(Сред. проф. образование)
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
531(075)
Ц 939
Цывильский Василий Львович.Теоретическая механика:учеб. для втузов / Цывильский Василий Львович.- 3-е изд., перераб.- М.: Высш. шк., 2008.- 368 с.: ил.
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
Химия. Кристаллография. Минералогия.
54(076)
Г 542
Глинка Николай Леонидович. Задачи и упражнения по общей химии: учеб. пособие для вузов / Глинка Николай Леонидович; под ред. В. А. Рабиновича, Х. М. Рубиной.-изд. стер.- М.: Интеграл-Пресс, 2011.- 240 с.
Кол-во экз.:2 (инв. 2 ; б/инв. 0)
54(076)
Г 542
Глинка Николай Леонидович. Задачи и упражнения по общей химии: учеб. пособие / Глинка Николай Леонидович.- изд. стер.- М.: КноРус, 2011.- 240 с.
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
Геология. Геологические и геофизические науки.
551.1(075)
А 52
Аманниязов Құрбан Непесұлы. Геология: оқулық /Аманниязов Құрбан Непесұлы.- Астана: Фолиант, 2010.-150 б.-(Кәсіптік білім)
Дана саны:3 (инв. 3 ; инв/сыз. 0)
553.98(075)
А 52
Аманниязов Құрбан Непесұлы. Қазақстанныңмұнай-газды аймақтарының геологиясы: оқулық /Аманниязов Құрбан Непесұлы, Ахметов Ә. С., Қожахмет Қ.Ә.- Астана: Фолиант, 2010.- 312 б.: сурет.-(Кәсіптік білім)
Дана саны:8 (инв. 8 ; инв/сыз. 0)
Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника. Электроника.
621.396(075)
А 31
Айғараева Ғайни Әбдібайқызы. Көпарналы телекоммуникациялық жүйелер: Оқулық / Айғараева Ғайни Әбдібайқызы, Асанова Қарлығаш Сәрсенбайқызы.- Астана:Фолиант, 2010.- 272 б.: сурет.-(Кәсіптік білім)
Дана саны:13 (инв. 13 ; инв/сыз. 0)
621.165(075)
Б 21
Бақытжанов Исмағзом Бақытжанұлы. Бу және газ турбиналары мен компрессорлар: оқулық / Бақытжанов Исмағзом Бақытжанұлы, Иманқұлов Элимар Рахымұлы.-Астана: Фолиант, 2010.- 184 б.: сурет.-(Кәсіптік білім)
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
621.313(075)
Е 65
Ерғарин Муафек. Бу генераторларын пайдалануды ұйымдастыру және жөндеу: оқулық / Ерғарин Муафек, Бақытжанов Исмағзом Бақытжанұлы.- Астана: Фолиант,2010.- 168 б.: сурет.-(Кәсіптік білім)
Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
621.313(075)
И 83
Исаханов Мұратбек Жаңабатырұлы. Электр машиналары:оқулық / Исаханов Мұратбек Жаңабатырұлы, ӨмірзақовШатыбай.- Астана: Фолиант, 2010.- 208 б.:сурет.-(Кәсіптік білім)
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
621.002(075)
Ш 35
Швайковский Геннадий Константинович. Машина жасау өндірісінің экономикасы: оқулық / Швайковский Геннадий Константинович, Айнақанова Б. Ә., Асылбекова Ж. Ш.-Астана: Фолиант, 2010.- 199 б.: кесте.-(Кәсіптік білім)
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Горное дело.
622.24(075)
М 79
Мусанов Әлкен. Бұрғылау процестерінің теориялықнегіздері: оқулық / Мусанов Әлкен; Қазақстан Республикасы Білім ж-е ғылым министрлігі.- Алматы:Дәуір, 2011.- 272 б.
Дана саны:150
622.276(075)
С 17
Сақтағанова Маржан Дүйсәліқызы. Мұнай кәсіпшілік машиналары мен мезанизмдері: оқулық / Сақтағанова Маржан Дүйсәліқызы.- Астана: Фолиант, 2011.- 192 б.:сурет.-(Кәсіптік білім)
Дана саны:8 (инв. 8 ; инв/сыз. 0)
Химическая технология. Химическая промышленность.
669.33
Д 64
Досмұхамедов Нұрлан Қалиұлы. Қазақстан мыс өндірісінің даму стратегиясы: Моногр. / Досмұхамедов Нұрлан Қалиұлы, Дәулетбақов Тимур Суванұлы.- Алматы:DPS, 2010.- 276 б.: сурет.
Дана саны:1(инв. 1 ; инв/сыз. 0)
665.6(075)
М 46
Мерғалиева Айымгүл Сәдуқызы. Мұнай және газды өңдеудің химиясы мен технологиясы: оқу құралы /Мерғалиева Айымгүл Сәдуқызы.- Астана: Фолиант, 2010.-150 б.: сурет.-(Кәсіптік білім)
Дана саны:16 (инв. 16 ; инв/сыз. 0)
Металлургия. Металлы и сплавы.
669.33
Д 64
Досмұхамедов Нұрлан Қалиұлы. Қазақстан мыс өндірісінің даму стратегиясы: Моногр. / Досмұхамедов Нұрлан Қалиұлы, Дәулетбақов Тимур Суванұлы.- Алматы:DPS, 2010.- 276 б.: сурет.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Вычислительная техника. Точная механика.
004.31(075)
А 31
Айғараева Ғайни Әбдібайқызы. Сандық қондырғылар және микропроцессорлық жүйелер: оқулық / Айғараева Ғайни Әбдібайқызы, Асанова Қ. С., Нысанов М. А.-Астана: Фолиант, 2010.- 240 б.: кесте.-(Кәсіптік білім)
Дана саны:6 (инв. 6 ; инв/сыз. 0)
004.42(075)
А 31
Аймұқатов Асқар Тұқпанұлы. Объектілі бағытты бағдарламалау негіздері: оқу құралы / Аймұқатов Асқар Тұқпанұлы.- Астана: Фолиант, 2010.- 96 б.:сурет.-(Кәсіптік білім)
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
004.42
А 413
Аксак В. А. Полезные программы для ПК. Просто как дважды два / Аксак В. А.- М.:ЭКСМО, 2006.-288 с.:ил.-(Просто как дважды два)
Кол-во экз.:1(инв.1;б/инв. 0)
004(075)
Ғ 13
Ғабдуллаев Дәурен Ғарипұлы. Дербес компьютердің бағдарламалық жасақтамасы: оқулық / Ғабдуллаев Дәурен Ғарипұлы, Медешова Айгул Бақтығалиқызы.- Астана:Фолиант, 2010.- 176 б.: сурет.-(Кәсіптік білім)
Дана саны:3 (инв. 3 ; инв/сыз. 0)
004(075)
Е 729
Ермеков Нурмуханбет Турлынович. Информационные технологии: учеб. для техн. и проф. образования /Ермеков Нурмуханбет Турлынович.- Астана: Фолиант,2010.- 136 с.: ил.-(Проф. образование)
Кол-во экз.:2 (инв. 2 ; б/инв. 0)
004(075)
Е 69
Ермеков Нұрмұхамбет Тұрлынұлы. Есептеуіш техника негіздері: оқулық / Ермеков Нұрмұхамбет Тұрлынұлы.-Астана: Фолиант, 2011.- 187 б.: сурет.-(Кәсіптік білім)
Дана саны:3 (инв. 3 ; инв/сыз. 0)
004(075)
И 741
Информатика: учеб. пособие для вузов / Хубаев Г.Н., Патрушина С. М., Савельева Н. Г., Веретенникова Е.Г.; под ред. Г. Н. Хубаева.- 3-е изд., перераб. и доп.-Ростов н/Д: МарТ: Феникс, 2010.- 288 с.: ил.-(Учеб.курс)
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
681.322(075)
У 277
Угрюмов Евгений Павлович. Цифровая схемотехника:учеб. пособие для вузов / Угрюмов Евгений Павлович.-3-е изд.- СПб.: БХВ-Петербург, 2010.- 816 с.: ил.
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
004.42(075)
Ш 18
Шайқұлова Ақтоты Әлиқызы. Бағдарламалық жасақтаманың қазіргі заманғы жабдықтары: Оқулық /Шайқұлова Ақтоты Әлиқызы, Аманжолова С. Т., Асқарова Н.Т.- 2-ші бас.- Астана: Фолиант, 2010.- 216 б.:сурет.-(Кәсіптік білім)
Дана саны:33 (инв. 33 ; инв/сыз. 0)
004(075)
Я 227
Яворский Виктор Владимирович. Введение в информационные технологии: учеб. пособие для нач. и сред. проф. образования / Яворский Виктор Владимирович,Яворская Галина Михайловна.- Астана: Фолиант, 2007.-256 с.: ил.-(Проф. образование)
Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
004.7(075)
Я 21
Яворский Владимир Викторович. Компьютерлік желілер:оқу құралы / Яворский Владимир Викторович, Смағұлова Ә.С., Әміров А. Ж.- Астана: Фолиант, 2008.- 148 б.:сурет.-(Кәсіптік білім)
Дана саны:21 (инв. 21 ; инв/сыз. 0)
Литературоведение. Художественная литература.
894.342-3
А 13
Абай.Қара сөздер / Абай.- Алматы: Өнер, 2010.- 124 б.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
Ж 81
Жұмаділов Қабдеш. Дарабоз: Тарихи роман-дилогия /Жұмаділов Қабдеш.- Алматы: Кітап, 2009 - 1 к. - 2009. -502 б. - 800 тг.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
Ж 81
Жұмаділов Қабдеш. Дарабоз: Тарихи роман--дилогия /Жұмаділов Қабдеш.- Алматы: Кітап, 2009 - 2 к. - 2009. -488 б. - 800 тг.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342.1
М 16
Мақатаев Мұқағали. Шығармаларының толық жинағы: көп томдық / Мақатаев Мұқағали; құраст. Қ. Құрманғалиев.-Алматы: Жалын баспасы, 2010 - 5 т.: Аударма. Хаттар.Естеліктер. - 2010. - 320 б. - 1000 тг.
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
Ө 83
Өтен Ахмет. Қарқаралы аруы: Роман / Өтен Ахмет.-Алматы: Жазушы, 2008.- 303 б.-(Көркем Әдебиет. Проза)
Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)