Бюллетень новых поступлений в НБ КазНТУ имени К.И.Сатпаева за сентябрь 2015 г.


Экономика.
У9(5Каз)30я73
Қ 19
Қазамбаева А.М. Экономика және мұнай-газ саласы кәсіпорындары өндірісін ұйымдастыру: оқу құралы / А.М. Қазамбаева; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Бастау, 2014.- 304 б.: сурет. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
История. Исторические науки.
Т3(5Каз)4
Ж 81
Жұмаханов Тілеухан. Қазақ хандығы / Т. Жұмаханов, Б. Жұматаев.- Алматы: Аруна, 2010.- (Қазақстан балалар энциклопедиясы Тарих Ата) - 2 б. - 2010. - 225 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Т3(5Каз)4
К 25
Кәрібаев Б.Б. Қазақ хандығының құрылу тарихы: моногр. / Б.Б. Кәрібаев.- Алматы: Сардар, 2014.- 520 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Т3(5Каз)4
Қ 53
Қинаятұлы Зардыхан. Шыңғыс хан және Қазақ мемлекеті: екі томдық моногр. зерттеу / З. Қинаятұлы.- Алматы: Тарих тағылымы, 2010.- 728 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Т51(5Каз)
О 78
Оспанұлы Ералы. Қазақ халқының салт-дәстүрлері: балалық шақ, үйлену=Kazakh national tradіtіons and customs: childhood and marriage / Е. Оспанұлы.- Алматы: Қазақстан, 2009.- 111 б.: сурет. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Т3(5Каз)4я73
С 37
Серкпаев Мұхтар Өмірсерікұлы. XV ғасыр мен XVIII ғасырдың ортасындағы Қазақ хандығы және оның Жоңғариямен әскери-саяси қатынастары: оқу құралы / М.Ө. Серкпаев.- Щучинск: Мир печати, 2012.- 72 б.: сурет. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Т3(5Каз)4
С 89
Сұлтанов Тұрсын. Қазақ мемлекеттілігінің құрылуы. Қазақ хандығының тарихы / Т. Сұлтанов.- Алматы: Мектеп, 2008.- 160 б.: сурет.- (Жетінші сөз) Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
Философские науки. Психология.
Ф3(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасының Президенті - Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. "Қазақстан-2050" стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты (2012; Астана)=Послание Президента Республики Казахстан - лидера нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана "Стратегия "Казахстан - 2050": новый полит. курс состоявшегося государства (Астана, 2012 г.) - Алматы: б. ж., ж. ж.- 130 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Государство и право. Юридические науки.
Х621.162(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасының заңы "Құқық қорғау қызметі туралы": 2011 ж. 6 қаңтар № 380-VI: 2014 ж. 29 желтоқсан № 269-V өзг. берілген - Алматы: Юрист, 2015.- 52 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Религия. Атеизм.
Э38(5Каз)
Е 41
Ел болам десең, бесігіңді түзе! (Бала тәрбиесінің мұсылмандық бастаулары) / ҚМДБ; Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлының бастамасымен; жинақтаған: С. Ибадуллаев.- Алматы: Bainur print, 2015.- 232 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Языкознание.
4С(Каз)(076)
Ж 70
Жонкешов Бауыржан. Туристерге арналған орысша-қазақша тілашар=Русско-казахский разговорник для туристов / Б. Жонкешов.- Алматы: КИЕ, 2007.- 173 б.- (Тіл құрал) Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Природа. Общая экология. Биология.
575(075)
Б 84
Бурунбетова Қ.Қ. Генетика негіздері: оқулық / Қ.Қ. Бурунбетова.- Алматы: Дәуір, 2013.- 264 б.: сурет.- (ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Геология. Геологические и геофизические науки. Гидрогеология.
556.3(075)
К 586
Кожназаров Адак Досмагамбетович. Гидрогеология: учеб. / А.Д. Кожназаров, И.С. Рачков.- Алматы: Ценные бумаги, 2015.- 312 с.: ил. Кол-во экз.:70 (инв. 70 ; б/инв. 0)
Энергетика.
620.9(574)(075)
А 501
Алинов Махсат Шарапатович. Основы энергосбережения и энергоэффективности: учеб. пособие / М.Ш. Алинов; М-во образования и науки РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 288 с.: ил. Кол-во экз.:100 (инв. 100 ; б/инв. 0)
Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника. Электроника.
621.81(075)
Д 87
Дүзелбаев С.Т. Машина тетіктері: оқулық / С.Т. Дүзелбаев; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Бастау, 2014.- 404 б.: сурет. Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
621.31(038)
Ж 92
Жылуэнергетика терминдерінің түсіндірме сөздігі (қазақша-орысша, орысша-қазақша)=Толковый словарь теплоэнергетических терминов (казахско-русский, русско-казахский словарь) / А.Б. Алияров, Б.К. Алияров, М.Б. Алиярова, Б.С. Жонкешов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 410 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы) Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
Горное дело.
622.244(075)
Б 38
Бейсенбаев Орал Қорғанбекұлы. Бұрғылау ерітінділері және оны дайындау технологиясы: оқулық / О.Қ. Бейсенбаев, К.Ж. Мамытов.- Астана: Фолиант, 2014.- 184 б.: сурет.- (Кәсіптік білім) Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Вычислительная техника. Точная механика.
004.032(076)
А 94
Ахметов Б.С. Нейронды желілер: лаборатор. практикум: оқу құралы / Б.С. Ахметов, В.И. Горбаченко, К. Мукапил; Қ.И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті.- Алматы: ҚазҰТУ, 2015.- 154 б.: сурет. Дана саны:50 (инв. 50 ; инв/сыз. 0)
004.032(076)
А 954
Ахметов Б.С. Нейронные сети: лаборатор. практикум: учеб. пособие / Б.С. Ахметов, В.И. Горбаченко; Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева.- Алматы: КазНТУ, 2015.- 152 с.: ил. Кол-во экз.:50 (инв. 50 ; б/инв. 0)
Литератураведение. Художественная литература.
820(73)-31
А 355
Азимов Айзек. Короткие фантастические рассказы= Science Fiction Stories: Intermediate / А. Азимов; сост., адапт. текста, коммент., слов. Н. Н. Чесовой.- М.: Айрис-пресс, 2015.- 80 с.: ил.- (Англ. клуб. Домаш. чтение) Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
839.8-3
А 651
Андерсен Ганс Христиан. Сказки=Marchen: кн. для чтения с упр. на нем. яз. / Г.Х. Андерсен; обраб., коммент. и упр. Е. В. Нарустранга.- СПб.: Антология, 2007.- 176 с. Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
820-32
Б 192
Бакеридж Энтони. Приключения Дженнингса=The Adventures of Jennings / Э. Бакеридж; адапт. и слов. М. И. Дубровина.- М.: АСТ: Астрель, 2007.- 128 с.: ил.- (Redding Just for You!) Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
820-32
Б 871
Бразильский кот; Английские новеллы XIX века= Brasilian cat; Victorian short stories: кн. для чтения на англ. яз. / подгот. текста, коммент. и слов. Е.Г. Тигонен. - СПб.: КАРО, 2010.- 288 с.- (Classical Literature) Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
820-31
Б 885
Бронте Эмили. Грозовой перевал=Wuthering Heights: 4 уровень / Э. Бронте; в пересказе Д. Бингем, ил. Д. Уорнера; сост. коммент. и слов. Д. Л. Абрагина.- М.: АСТ, 2015.- 192 с.: ил.- (Легко читаем по-английски) Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
820(73)-31
Б 897
Брэдбери Рэй. Короткие рассказы=Short Stories: Pre-Intermediate / Р. Брэдбери; адапт. текста, предисл., коммент., упр. и слов. Е. Г. Вороновой.- М.: Айрис-пресс, 2014.- 128 с.: ил.- (Англ. клуб. Домаш. чтение) Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
820-3
В 694
Волшебные сказки Британии=English Fairy Tales: Intermediate / сост., адапт. текста, коммент. И.П. Верхогляд; упр., слов. И.П. Твердохлебовой.- М.: Айрис-пресс, 2013.- 184 с.: ил.- (Англ. клуб. Домаш. чтение) Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
830-3
Г 244
Гауф Вильгельм. Калиф-аист=Caliph Stork: Elementary / В. Гауф; сост., адапт. текста, коммент., упр. Е.В. Угаровой.- М.: Айрис-пресс, 2012.- 80 с.: ил.- (Англ. клуб. Домаш. чтение) Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
820-31
Д 150
Дал Роалд. Чарли и шоколадная фабрика=Charlie and the chocolate factory: Pre-Intermediate / Р. Дал; адапт. текста, коммент., упр. слов. Г. И. Бардиной.- М.: Айрис-пресс, 2014.- 216 с.: ил.- (Англ. клуб. Домаш. чтение) Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
820-31
Д 408
Джером Джером Клапка. Трое в лодке, не считая собаки=Three Men in a Boat (to say nothing a dog): кн. для чтения на англ. яз. / Д.К. Джером; коммент. и слов. Ю. О. Петровой.- СПб.: КАРО, 2013.- 256 с.- (Classical Literature) Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
820-31
Д 454
Диккенс Чарльз. Приключения Оливера Твиста=The Adventures of Oliver Twist: Intermediate / Ч. Диккенс; адапт. текста, предисл., коммент., упр. и слов. С.В. Монахова.- М.: Айрис-пресс, 2014.- 208 с.: ил.- (Англ. клуб. Домаш. чтение) Кол-во экз.:2 (инв. 2 ; б/инв. 0)
820-31
Д 629
Дойль Артур Конан. Затерянный мир; Рассказы о Шерлоке Холмсе=The Lost World; The Stories about Sherlock Holmes: Elementary / А.К. Дойль; сост., адапт. текста, коммент., упр. Е.Г. Вороновой.- М.: Айрис-пресс, 2015.- 280 с.: ил.- (Англ. клуб. Домаш. чтение) Кол-во экз.:2 (инв. 2 ; б/инв. 0)
820-32
Д 629
Дойль Артур Конан. Рассказы=Short stories: Intermediate / А.К. Дойль.- М.: Айрис-пресс, 2014.- 217 с.: ил.- (Англ. клуб. Домаш. чтение) Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
820(73)-31
Д 722
Драйзер Теодор. Титан=Titan: кн. для чтения на англ. яз. / Т. Драйзер; подгот. текста, коммент. и слов. К.Ю. Михно.- СПб.: КАРО, 2008.- 576 с.- (Classical Literature) Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
820-31
Д 949
Дэфо Даниэль. Робинзон Крузо=Robinson Crusoe: 2 уровень / Д. Дэфо; адапт. текста, упр., коммент. и слов. Н.Д. Анашиной.- М.: АСТ, 2015.- 125 с.: ил.- (Легко читаем по-английски) Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
894.342-1
Ж 92
Жыр мұра: өлеңдер / құраст. Ә. Оспанұлы.- Астана: Елорда, 2001.- 496 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
820-31
К 825
Кристи Агата. Убийство в Месопотамии=Murder in Mesopotamia / А. Кристи; коммент. Е. В. Угаровой.- М.: Айрис-пресс, 2008.- 352 с.- (Читаем в оригинале) Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
820(73)-31
К 921
Купер Фенимор Джеймс. Последний из могикан=The Last of the Mohicans: Elementary / Ф.Д. Купер; адапт. текста, коммент., упр. и слов. Н. И. Кролик.- М.: Айрис-пресс, 2014.- 80 с.: ил.- (Англ. клуб. Домаш. чтение) Кол-во экз.:2 (инв. 2; б/инв. 0)
820-3
Л 876
Лучшая британская короткая проза=Best British Short Stories.- М.: ЭКСМО, 2014.- 224 c. + CD-ROM.- (Билингва. Слушаем, читаем, понимаем) Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
820-32
П 759
Приключенческие рассказы=Adventure stories: Intermediate / адапт. текста, коммент., слов. Г. К. Магидсон-Степановой; упр. И. Б. Антоновой.- М.: Айрис-пресс, 2014.- 232 с.: ил.- (Англ. клуб. Домаш. чтение) Кол-во экз.:1 (инв. 1; б/инв. 0)
820(73)-31
П 966
Пьюзо Марио. Крестный отец=The Godfather / М. Пьюзо; обраб. текста, коммент. Н. И. Кролик.- М.: Айрис-пресс, 2013.- 288 с.- (Читаем в оригинале) Кол-во экз.:1 (инв. 1; б/инв. 0)
820-3
С 179
Самые лучшие английские сказки.- М.: АСТ, 2015.- 160 c. + CD-ROM.- (Лучшее чтение на английском языке + CD) Кол-во экз.:1 (инв. 1; б/инв. 0)
820-31
С 800
Стивенсон Роберт Льюис. Остров сокровищ=Treasure island: Intermediate / Р.Л. Стивенсон; адапт. текста, предисл., упр., коммент., и слов. Т. Николенко.- М.: Айрис-пресс, 2015.- 240 с.: ил.- (Англ. клуб. Домаш. чтение) Кол-во экз.:1 (инв. 1; б/инв. 0)
820(73)-31
Т 261
Твен Марк. Приключения Тома Сойера=The Adventures of Tom Sawyer: Pre-Intermediate / М. Твен; адапт. текста, предисл., коммент., упр. и слов. Е. В. Угаровой.- М.: Айрис-пресс, 2014.- 224 с.: ил.- (Англ. клуб. Домаш. чтение) Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
820-31
Т 305
Теккерей Уильям Мейкпис. Ярмарка тщеславия= Vanity Fair: Upper Intermediate / У.М. Теккерей; адапт. текста, коммент., упр. и слов. Н. И. Кролик.- М.: Айрис-пресс, 2014.- 96 с.: ил.- (Англ. клуб. Домаш. чтение) Кол-во экз.:1 (инв. 1; б/инв. 0)
820-31
Ф 660
Фицджеральд Фрэнсис Скотт. Великий Гэтсби=The Great Gatsby: 4 уровень / Ф.С. Фицджеральд; адапт. текста, коммент. и слов. С. А. Матвеева.- М.: АСТ, 2014.- 128 с.- (Легко читаем по-английски) Кол-во экз.:1 (инв. 1; б/инв. 0)
820-2
Ш 416
Шекспир Уильям. Гамлет=Hamlet: Intermediate / У. Шекспир; адапт. текста, предисл., коммент., упр. и слов. Е. В. Угаровой.- М.: Айрис-пресс, 2014.- 160 с.: ил.- (Англ. клуб. Домаш. чтение) Кол-во экз.:2 (инв. 2; б/инв. 0)
820-2
Ш 416
Шекспир Уильям. Макбет=Macbeth: Intermediate / У. Шекспир; адапт. текста, предисл., коммент., упр. И слов. Е. В. Угаровой.- М.: Айрис-пресс, 2008.- 96 с.: ил.- (Англ. клуб. Домаш. чтение) Кол-во экз.:1 (инв. 1; б/инв. 0)
820-2
Ш 416
Шекспир Уильям. Много шума из ничего=Much ado about nothing: Upper Intermediate / У. Шекспир; адапт. текста, предисл., коммент., упр. и слов. Е. В. Угаровой.- М.: Айрис-пресс, 2008.- 80 с.: ил.- (Англ. клуб. Домаш. чтение) Кол-во экз.:1 (инв. 1; б/инв. 0)