Аль-Машани


     Машани, Ақжан. Көп томдық шығармалар жинағы: Мақалалар / А. Машани; Ред. алқа: Д. К. Сүлеев (төраға), Ш. А. Абдраман, М. М. Бакенов ж-е т. б.- Алматы: Алатау, 2005 1 т.: Әл-Фараби көпірі: (Мақалалар, "Әл-Фараби": Роман) / Құраст.: Ш. Абдраман. - 2005. - 352 б., сурет.

Читать далее

     Машани, Ақжан. Көп томдық шығармалар жинағы / А. Машани; Ред. алқа: Д. К. Сүлеев (төраға), Ш. А. Абдраман, М. М. Бакенов ж-е т. б.- Алматы: Алатау, 2005 2 т.: Әл-Фараби және Абай / Құраст.: Ш. Абдраман. - 2005. - 296 б, сурет.

Читать далее

     Машани, Ақжан. Көп томдық шығармалар жинағы / А. Машани; Ред. алқа: Д. К. Сүлеев (төраға), Ш. А. Абдраман ж-е т. б.- Алматы: Алатау, 2006 3 т.: Жер сыры; Жер құрылысы; Қазақстанның тас-қола дәуірі мирастары / Құраст.: Ш. Абдраман. - 2006. - 288 б., сурет.

Читать далее

     Машани, Ақжан. Көп томдық шығармалар жинағы Ғылыми фантастика / А. Машани; Ред. алқа: Д. К. Сүлеев (төраға), Ш. А. Абдраман ж-е т. б.- Алматы: Алатау, 2006 4 т.: Таста түйілген тарих: Ғылыми-фант. роман / Құраст.: Ш. Абдраман. - 2006. - 288 б., сурет.

Читать далее

     Машани, Ақжан. Көп томдық шығармалар жинағы / А. Машани; Ред. алқа: Д. К. Сүлеев (төраға), Ш. А. Абдраман ж. б.- Алматы: Алатау, 2007 5 т.: Табу; Ғажайып от ошағы; Ай арысы / Құраст.: Ш. Абдраман. - 2007. - 293 б., сурет.

Читать далее

     Машани, Ақжан. Көп томдық шығармалар жинағы / А. Машани; Ред. алқа: Д. К. Сүлеев (төраға), Ш. А. Абдраман ж. б.- Алматы: Алатау, 2007 6 т.: Әл-Фараби және бүгінгі ғылым / Ред.: Ш. Абдраман. - 2007. - 222 б., сурет.

Читать далее

     Машани, Ақжан. Көп томдық шығармалар жинағы / А. Машани; ред. алқа: Д. К. Сүлеев (төраға), Ш. А. Абдраман ж. б.- Алматы: Алатау, 2007 7 т.: Ақжан Машани ғибраты: Халықаралық ғылыми-практ. конф. еңбектері / Құраст.: Ш. Абдраман. - 2007. - 262 б., сурет.

Читать далее

     Машани, Акжан. Многотомное собрание сочинений: моногр., науч. ст. / А. Машани; сост. и общ. ред. Ш. А. Абдрамана; редкол.: Ж. М. Адилов и др.- Алматы: Алатау, 2008 8 т.: аль-Фараби и современная наука; Солнечные часы в Казахстане. - 2008. - 219 с.

Читать далее

     Машани, Ақжан. Көп томдық шығармалар жинағы / А. Машани; құраст. Ш. Абдраман; ред. алқасы Ж. М. Әділов ж. б.- Алматы: Алатау, 2008 мұқаба тысыңда: әл-Машани Ақжан 9 т.: Айдың айалдамалары. - 2008. - 295 б.: кесте.

Читать далее

     Машани, Ақжан. Көп томдық шығармалар жинағы / А. Машани; құраст. Ш. Абдраман; ред. алқасы Ж. М. Әділов ж. б.- Алматы: Алатау, 2008 мұқаба тысыңда: әл-Машани Ақжан 10 т.: Шаңырақ. - 2008. - 236 б.: кесте.

Читать далее

     Машани, Ақжан. Көп томдық шығармалар жинағы / А. Машани; құраст. Ш. Абдраман; ред. алқасы Ж. М. Әділов ж. б.- Алматы: Алатау, 2009 мұқаба тысыңда: әл-Машани Ақжан 11 т.: Жаңа дәуір; Шындық шыңы ғылымда. - 2009. - 320 б.: кесте.

Читать далее

     Машани, Ақжан. Көп томдық шығармалар жинағы / А. Машани; құраст. Ш. Абдраман; ред. алқасы Ш. А. Абдраман ж. б.- Алматы: Алатау, 2009 мұқаба тысыңда: әл-Машани Ақжан 12 т.: Қадір түнгі ойлар. - 2009. - 280 б.: кесте.

Читать далее

     Машани, Ақжан. Көп томдық шығармалар жинағы / А. Машани; құраст. Ш. Абдраман; ред. алқасы Ш. А. Абдраман ж. б.- Алматы: Алматы-Болашақ, 2011 мұқаба тысыңда: әл-Машани Ақжан 13 т.: Ғалами мөр. - 2011. - 399 б.: кесте.

Читать далее

     Машани, Ақжан. Көп томдық шығармалар жинағы / А. Машани; құраст. Ш. Абдраман; ред. алқасы Ш. А. Абдраман ж. б.- Алматы: Алматы-Болашақ, 2011 мұқаба тысыңда: әл-Машани Ақжан 14 т.: Тұран қақпасы. - 2011. - 400 б.: кесте.

Читать далее

     Машани, Ақжан. Көп томдық шығармалар жинағы / А. Машани; құраст. Ш. Абдраман; ред. алқасы Ш. А. Абдраман ж. б.- Алматы: Алатау, 2010 мұқаба тысыңда: әл-Машани Ақжан. 15 т.: Өгізханның қол таңбасы. - 2010. - 352 б.: кесте.

Читать далее

     Машани, Ақжан. Көп томдық шығармалар жинағы / А. Машани; құраст. Ш. Абдраман; ред. алқасы Ш. А. Абдраман ж. б.- Алматы: Алатау, 2010 мұқаба тысыңда: әл-Машани Ақжан 16 т.: Әл-Фараби және музыка. - 2010. - 368 б.: сурет.

Читать далее

     Ракишев Б.Р., А. А. Машанов, Э. К. Абдылдаев Монография: Структура массива и деформируемость горных пород. - Алматы:, 2011.-281 с.

Читать далее

     Нұрпейісова, Маржан. Машановтың ғылыми мектебі=Научная школа Машанова = Schools of thought of Mashanov С/ М. Нұрпейісова.- Алматы: Искандер, 2006.- 182 б.: сурет.

Читать далее

     Машанов, Ақжан Жақсыбекұлы. Кристаллография, минералогия, петрография: Студенттерге арналған оқулық / А.Ж. Машанов.- Алматы: Мектеп, 1969.- 368 б.

Читать далее

     Машанов, Акжан Жаксыбенкович. Механика массива горных пород: Моногр. / А.Ж. Машанов; Каз. политехн. ин-т.- Алма-Ата: АН КазССР, 1961.- 208 с.: ил.

Читать далее

     Әл-Машани, Ақжан Жақсыбекұлы. Геомеханика: Жоғары оқу орындары студ. арналған оқу құралы / А.Ж. Әл-Машани, Б. Төлеуов.- Алматы: Білім, 1995.- 132 б.

Читать далее

     Абдраман, Шамшиден. Машанинама: оқу құралы / Ш. Абдраман; Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті.- Алматы: ҚазҰТУ, 2008.- 242 б.: кесте.

Читать далее

     Фараби ғибратты ғалым: Фарабитанушы ғалым А.Ж. әл-Машаниге арналады / Қ. Сәтбаев атындағы Қаз. Ұлт. техн. ун-ті; "А. Машани мен Шығыс ғұламалар-ң ғыл.-техн. ж-е руханияттық құндылықтары" оқу-әдіс. ж-е тәрбие-танымдық орталық; "Әл-Машани" Халықаралық қоғамдық қор (ХҚҚ); Құраст.: Ш. Абдраман.- Алматы, 2006.- 397 б.: сурет.- (Ұлы тұлғалар)

Читать далее

     Машанов, Ақжан Жақсыбекұлы. Табу: Ғылыми фантастика / А.Ж. Машанов.- Алматы: Қазақстан, 1982.- 144 б.

Читать далее

     Машани Ақжан Жақсыбекұлы: Биобиблиогр. көрсеткіш / Қ.И. Сәтбаев атындағы Қаз. Ұлт. техн.ун-ті; Ғылыми кітапхана; Құраст. Д.С. Оразғұлова; Басылымға жауапты Донкушева Ә.С.; Ред. Т.И. Ибрагимова, Г.М. Мұхамбеткалиева.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 123 б.: сурет.- (Қазақстан Ғалымдарының биобиблиографиясы)

Читать далее

     Машанов Ақжан Жақсыбекұлы: Биобиблиогр. көрсеткіш / Қаз. Ұлт. техн. ун-ті, Кітапхана; Құраст. Левченко А. В. ж.б.; Ред. Машанова Ж. Ш., Орманова Ж. Ғ., Бисимова Н.З.- Алматы: ҚазҰТУ, 1995.- 43 б.

Читать далее

     Машанов, Акжан Жаксыбенкович. Устойчивость уступов и бортов карьеров бассейна Каратау / А.Ж. Машанов, М.Е. Певзнер, Ш.С. Бекбасаров; Отв. ред. Ш. А. Алтаев.- Алма-Ата: Наука, 1981.- 120 с.

Читать далее

     Машанов, Акжан Жаксыбенкович. Основы геомеханики скально-трещиноватых пород / А.Ж. Машанов; Отв. ред. В. И. Борщ-Компониец; Каз. политехн. ин-т им. В.И. Ленина.- Алма-Ата: АН КазССР, 1985.- 191 с.

Читать далее