Бюллетень новых поступлений в НБ КазНТУ имени К.И.Сатпаева за сентябрь 2014 г.


Экономика. Экономические науки.
У053(5Каз)
А 929
Атыгаева Зекеш Жуматовна. Внешний и внутренний аудит в Республике Казахстан / Атыгаева Зекеш Жуматовна.- Алматы: Раритет, 2011.- 232 с.: ил. Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
У9(5Каз)305
Б 45
Бердіғожин Лесқали. Қазақстанның мұнай-газ өнеркәсібі: кадрлық әлеуеті: моногр. / Бердіғожин Лесқали.- Алматы: Өлке, 2012.- 368 б.: кесте. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
У9(2)28
В 16
Вальтер Дитрих. Жасыл бизнес / Вальтер Дитрих; Ғылыми ред. басқарған Ә. Ә. Әбішев.- Алматы: Экономика, 2011.- 270 б.: кесте. Дана саны:5 (инв. 5 ; инв/сыз. 0)
У.в6я73
Д 54
Доғалов Амангелді Нәжмиденұлы. Экономикалық теория: оқулық / Доғалов Амангелді Нәжмиденұлы, Досмағанбетов Нұрлан Серікұлы; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Экономика, 2014.- 360 б.: сурет.-(ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Дана саны:25 (инв. 25 ; инв/сыз. 0)
У9(5Каз)21я73
М 926
Мухтарова К.С. Государственное управление экономической безопасностью в Республике Казахстан: учеб. / Мухтарова К. С.; М-во образования и науки РК.- Алматы: BookPrint, 2014.- 200 с.: ил.-(ҚР білім және ғылым министрлігі) Кол-во экз.:50 (инв. 50 ; б/инв. 0)
У9(5Каз)26я73
Ш 27
Шарипов Асқар Қалиұлы. Қаржылық есептілік: құрастырылуы, бағалануы және аудиті: оқу құралы / Шарипов Асқар Қалиұлы, Адамов Асқар Амангелдіұлы.- Алматы: Экономика, 2012.- 508 б.: кесте. Дана саны:5 (инв. 5 ; инв/сыз. 0)
У052.9(5Каз)229я73
Ш 34
Шәріпов Асқар Қалиұлы. Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік сеп: оқулық / Шәріпов Асқар Қалиұлы; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Дәуір, 2014.- 596 б.: сурет.-(ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Дана саны:50 (инв. 50 ; инв/сыз. 0)
История. Исторические науки.
Т3(5Каз)
Б 28
Бауыржан Момышұлы: қазақ халқының қаһарман ұлы - батыр Бауыржан Момышұлына арналады / ҚР білім ж-е ғылым мин-гі, Орталық ғылыми кітапхана; ред. алқасы: Ә. Нысанбаев (төраға) ж. б.; құраст.: Н. Қ. Қосаева.- Алматы: ҚР БҒМ ОҒК, 2011.- 380 б.-(Ұлы тұлғалар) Дана саны:5 (инв. 5 ; инв/сыз. 0)
Т3(5Каз)
Б 906
Букейханов С.Р. Имена наших улиц от А до Я / Букейханов С. Р.- 2-е изд., доп.- Алматы: Wink, 2010.- 541 c.: ил. Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
Т3(5Каз)6
К 978
Кыстаубаев Болат Кукашевич. Тайна Чокана Валиханова: ист. эссе: в 3 ч. / Кыстаубаев Болат Кукашевич.- Алматы: Ист. лит., 2010.- 464 с.: ил. Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
Т3(5Каз)я22
Қ 17
Қазақ халқының тарихи тұлғалары: қысқаша анықтамалық / басп. ұсын. Ә. Көпіш.- Алматы: Өнер, 2013 - 2 к. - 2013. - 360 б.: сурет. - 900 тг. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Т3(5Каз)я73
Қ 18
Қазақстан тарихы: аса маңызды кезеңдері мен ғылыми мәселелері: жалпы білім беретін мектептің қоғам.-гуманит. бағыт. 11-сыныбына арналған оқулық / Қойгелдиев М., Төлеубаев Ә., Қасымбаев Ж., Ж. б.- 2-ші өңд., толықт.- Алматы: Мектеп, 2011.- 304 б.: сурет. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Т214(5Каз)
Қ 74
Құдайбергенов Райымқұл. Қосағаш Тутаңбалылары. Ойсыл - Сіргелі ұрпақтары. Тарихы, шежіресі мен энциклопедиялық деректері / Құдайбергенов Райымқұл.- Алматы: Арыс, 2013.- 232 б.: сурет. Дана саны:10 (инв. 10 ; инв/сыз. 0)
Политика. Политические науки.
Ф61(5Каз)8
Д 18
Дара. Дана.Тұлға: мемлекет ж-е қоғам қайраткері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевқа арналады / ҚР білім ж-е ғылым мин-гі, Орталық ғылыми кітапхана; ред. алқасы: Б. Т. Жұмағұлов (төраға) ж. б.; құраст.: Б. С. Асанова.- Алматы: ҚР БҒМ ОҒК, 2012.- 364 б.: сурет.-(Ұлы тұлғалар) Дана саны:5 (инв. 5 ; инв/сыз. 0)
Ф4(5Каз)
Д 250
Двусторонние политические и экономические отношения Казахстана и России", науч.-практ. конф. (7; 2013; Москва). VII научно-практическая конференция КИСИ-ИМЭМО "Двусторонние политические и экономические отношения Казахстана и России", 29 нояб. 2013 г: сб. ст. / Казахст. ин-т стратег. исслед. при Президенте РК; редкол.: Б. К. Султанов, Г. И. Чуфрин (отв. ред.) и др.- Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2013.- 164 с.-(КИСИ - 20) Кол-во экз.:2 (инв. 2 ; б/инв. 0)
Ф3(5Каз)
Қ 18
Қазақстан және шетелдегі қазақтар", халықаралық ғылыми-практ. конф. (2012; Алматы). Қазақстан және шетелдегі қазақтар" дүниежүзі қазақтары қауымдастығына 20 ж. толуына орай халықаралық ғылыми-практ. конф. материалдары, 12 қазан 2012 ж. / Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы; ред. алқа: Т. А. Мамашев (бас ред.).- Алматы: Атажұрт, 2012.- 376 б.-(Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы 20 жыл) Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Ф3(5Каз)
Қ 18
Қазақстан жолы - 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы (2014; Астана).- Алматы: Норма-К, 2014.- 32 б. Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
Ф3(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы "Қазақстан жолы - 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ" (2014; Астана).- Алматы: Юрист, 2014.- 24 б. Дана саны:29 (инв. 29 ; инв/сыз. 0)
Ф3(5Каз)
Қ 77
Құрманқұлов Абай Барманқұлұлы. Орталық Азия мемлекеттерімен ықпалдастық - Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының басым бағыты ретінде: моногр. / Құрманқұлов Абай Барманқұлұлы.- Алматы: Ақ-Шағыл, 2014.- 208 б.: кесте. Дана саны:5 (инв. 5 ; инв/сыз. 0)
Ф3(5Каз)8
Н 191
Назарбаев Нурсултан Абишевич. Времена и думы / Назарбаев Нурсултан Абишевич; сост.: М. Б. Касымбеков и др.; Многофункц. науч.-аналит. и гуманит.-просвет. гос. учреждение "Назарбаевцентр".- Алматы: Алматыкітап, 2013.- 364 с.: портр. Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
Ф3(5Каз)8
Н 17
Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. Жылдар мен ойлар / Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы; құраст.: М. Б. Қасымбеков ж-е т.б.; "Назарбаев орталығы" көпфункциялы ғылыми-талдамалық ж-е гуманитарлық-ағартушылық мемлекеттік мекемесі.- Алматы: Алматыкітап, 2013.- 352 б.: сурет. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Государство и право. Юридические науки.
Х621(5Каз)
Ә 47
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының кодексі: 2001 ж. 30 қаңтар № 155-II: 2014. 17. 01. № 166-V өзгерістер берілген.- Алматы: Юрист, 2014.- 392 б. Дана саны:3 (инв. 3 ; инв/сыз. 0)
Х620(5Каз)я73
Ә 50
Әлдибеков Жапар Смайылұлы. Қазақстан Республикасы мемлекет және құқық тарихы: дәрістер жинағы: оқу құралы / Әлдибеков Жапар Смайылұлы.- Алматы: Жеті Жарғы, 2012.- 200 б.-(Оқу құралы) Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Х2(0)3я73
Б 83
Булгакова Диляра Асхатовна. Мемлекет және құқық теориясы: оқу құралы / Булгакова Диляра Асхатовна.- Алматы: NURPRESS, 2013.- 106 б.: кесте. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Х627.4(5Каз)
Е 58
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы: 2006 ж. 15 сәуір өзгертулер мен толықт. енгізілген: ҚР заңы.- 2-ші бас.- Алматы: Жеті Жарғы, 2006.- 60 б. Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
Х621.145(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасындағы білім туралы заңнама: заң актілерінің жиынтығы.- Алматы: Юрист, 2014.- 368 б. Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
Х621.02(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет.- Алматы: Юрист, 2013.- 152 б. Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
Х620.3(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы негізгі заң актілері.- Алматы: Юрист, 2014.- 32 б.-(Негізгі заң актілері) Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
Х629.2(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу кодексі: 1999 жылғы 13 шілде № 411-1: 2013 ж. 3 шілде № 123-V, 2014 ж. 3 шілде № 125-V өзгерістер ж-е толықт. берілген.- Алматы: Юрист, 2013.- 160 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Х629.2(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу кодексі: 1999 жылғы 13 шілде № 411-1: 2014 ж. 14 қаңтар № 161-V, 2014 ж. 15 қаңтар № 164-V өзгерістер ж-е толықт. берілген.- Алматы: Юрист, 2014.- 156 б. Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
Х623(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі: 1994 жылғы 27 желтоқсан № 269-ХІІІ: 2013 ж. 4 шілде № 131-V, 2014 ж. 15 қаңтар № 164-V өзгерістер ж-е толықт. берілген: Жалпы және Ерекше бөлімдері.- Алматы: Юрист, 2014.- 368 б. Дана саны:4 (инв. 4 ; инв/сыз. 0)
Х623(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі: жалпы бөлім 1994 жылғы 27 желтоқсан № 268-ХІІІ, ерекше бөлім 1999 ж. 1 шілде № 409-1: 4.07.2013 ж. № 131-V өзгерістер ж-е толықт. берілген: оқулық.- Алматы: Норма-К, 2013.- 360 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Х623(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі: жалпы бөлім 1994 жылғы 27 желтоқсан № 269-ХІІІ, ерекше бөлім 1999 ж. 1 шілде № 409-1: 15.01.2014 ж. № 164-V өзгерістер ж-е толықт. берілген: оқулық.- Алматы: Норма-К, 2014.- 360 б. Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
Военная наука. Военное дело.
Ц69,6(5Каз)
И 724
Инструкция о формированиях Гражданской обороны и примерные нормы оснащения (табелизации) их материально-техническими средствами: утв. приказом Агентства РК по ЧС от 23 июня 200 г. № 139 / М-во по чрезв. ситуациям РК.- Алматы: б. и., б. г.- 55 с.: ил. Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
Ц69,6(5Каз)
Ұ 30
Ұйымдарда командалық - штабтық жаттығуға даярлық және өткізу жөніндегі нұсқаулық / ҚР төтенше жағдайлар мин-гі, Азаматтық қорғау республикалық оқу-әдістемелік орталығы.- Алматы: б. ж., Ж. ж.- 60 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Культура. Наука. Просвещение.
Ч30
А 983
Ашилова Мадина Серикбековна. Философия образования Востока и Запада: развитие диалога: моногр. / Ашилова Мадина Серикбековна, Наливайко Нина Васильевна; отв. ред. В. В. Целищев; РАН, Сиб. отд-ние, Ин-т философии и права, Новосиб. гос. пед. ун-т, Наус.-образов. центр философии и социологии образования.- Новосибирск: СО РАН, 2013.- 300 с.-(Прил. у журн. "Философия образования": Т. XLII) Кол-во экз.:17 (инв. 17 ; б/инв. 0)
Ч484(5Каз)
Ә 52
Әлемнің жаһандану үрдісіндегі студент жастар: мәселелер, қиындықтар, шешілу жолдары", халықаралық ғылыми-тәжірибелік конф. (2014; Алматы). Әлемнің жаһандану үрдісіндегі студент жастар: мәселелер, қиындықтар, шешілу жолдары" студенттердің халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, 2014 ж: материалдар жинағы / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Базалық білім беру ин-ты; ред. алқа: Ж. М. Әділов (бас ред.) ж. б.- Алматы: КазНТУ, 2014.- 184 б.-(ҚазҰТУ 80 жыл) Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Ч421(5Каз)я73
Б 79
Бөрібекова Фарзана. Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар: оқулық / Бөрібекова Фарзана, Жанатбекова Назым Жанатбекқызы; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: б. ж., 2014.- 360 б.: сурет.-(ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Дана саны:25 (инв. 25 ; инв/сыз. 0)
Ч484(5Каз)35
К 354
Кенжин Кайрат. Экологическое образование и воспитание как компоненты воспитательно-образовательной функции общества / Кенжин Кайрат.- Алматы: Жибек жолы, 2008.- 160 с. Кол-во экз.:55 (инв. 55 ; б/инв. 0)
Ч49.35
К 388
Кийосаки Роберт Т. Богатый папа, бедный папа: пер. с англ. / Кийосаки Роберт Т.- 3-е изд.- Минск: Попурри, 2014.- 224 с.-(Богатый Папа) Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
Ч49.35
К 388
Кийосаки Роберт Т. Богатый ребенок, умный ребенок: пер. с англ. / Кийосаки Роберт Т., Лектер Шэрон Л.- 3-е изд.- Минск: Попурри, 2006.- 336 с.-(УспехБогатый Папа рекомендует) Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
Ч755.8(5Каз)
К 77
Леонид Андреевич Крупник: библиогр. көрсеткіш / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Ғылыми кітапхана; құраст.: Э. Н. Шабанбаева ж-е т. б.; басылымға жауапты: Қ. Б. Хусаинова, жауапты ред. А. Т. Исаева.- Алматы: ҚазҰТУ, 2013.- 138 б.: сурет.-(Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясына материалдар) Дана саны:8 (инв. 8 ; инв/сыз. 0)
Ч33(5Каз)я73
К 82
Кукушин В.С. Этнопедагогика: оқулық / Кукушин В. С., Қалиев С.; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Дәуір, 2014.- 336 б.-(ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Дана саны:30 (инв. 30 ; инв/сыз. 0)
Ч214(5Каз)70
Қ 18
Қазақстан - 2050" стратегиясын іске асырудағы жас ғалымдардың орны мен рөлі", халықаралық Сәтбаев оқулары (2014; Алматы). Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-ң 80 жылдығына арналған "Қазақстан - 2050" стратегиясын іске асырудағы жас ғалымдардың орны мен рөлі", халықаралық Сәтбаев оқуларының еңбектері: еңбектер жинағы / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті; бас ред. Ж. М. Адилов.- Алматы: ҚазҰТУ, 2014 - 1 т. - 2014. - 658 б. - 5178 тг. 70 т. Дана саны:9 (инв. 9 ; инв/сыз. 0)
Ч214(5Каз)70
Қ 18
Қазақстан - 2050" стратегиясын іске асырудағы жас ғалымдардың орны мен рөлі", халықаралық Сәтбаев оқулары (2014; Алматы). Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-ң 80 жылдығына арналған "Қазақстан - 2050" стратегиясын іске асырудағы жас ғалымдардың орны мен рөлі", халықаралық Сәтбаев оқуларының еңбектері: еңбектер жинағы / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті; бас ред. Ж. М. Адилов.- Алматы: ҚазҰТУ, 2014 - 2 т. - 2014. - 620 б. - 4895 тг. 03 т. Дана саны:10 (инв. 10 ; инв/сыз. 0)
Ч214(5Каз)70
Қ 18
Қазақстан - 2050" стратегиясын іске асырудағы жас ғалымдардың орны мен рөлі", халықаралық Сәтбаев оқулары (2014; Алматы). Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-ң 80 жылдығына арналған "Қазақстан - 2050" стратегиясын іске асырудағы жас ғалымдардың орны мен рөлі", халықаралық Сәтбаев оқуларының еңбектері: еңбектер жинағы / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті; бас ред. Ж. М. Адилов.- Алматы: ҚазҰТУ, 2014 - 3 т. - 2014. - 662 б. - 5201 тг. 09 т. Дана саны:10 (инв. 10 ; инв/сыз. 0)
Ч214(5Каз)70
Қ 18
Қазақстан - 2050" стратегиясын іске асырудағы жас ғалымдардың орны мен рөлі", халықаралық Сәтбаев оқулары (2014; Алматы). Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-ң 80 жылдығына арналған "Қазақстан - 2050" стратегиясын іске асырудағы жас ғалымдардың орны мен рөлі", халықаралық Сәтбаев оқуларының еңбектері: еңбектер жинағы / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті; бас ред. Ж. М. Адилов.- Алматы: ҚазҰТУ, 2014 - 4 т. - 2014. - 605 б. - 4783 тг. 06 т. Дана саны:10 (инв. 10 ; инв/сыз. 0)
Ч30я73
П 23
Педагогика: оқулық / Құрманалина Шалқыма Хайроллақызы, Мұқанова Б. Ж., Ғалымова Ә. Ө., Ж. б.- 3-ші бас.- Астана: Фолиант, 2014.- 472 б.-(Кәсіптік білім) Дана саны:12 (инв. 12 ; инв/сыз. 0)
Ч755.8(5Каз)
Р 18
Баян Рақышұлы Рақышев: Қазақстан ғалымдарының биобиблиогр. материалдары / ҚР Ұлт. ғылым акад.; құраст. С. К. Молдабаев, Г. К. Саменов, А. Е. Куттыбаев; жауапты ред. Н. С. Буктуков.- Алматы: Ғылым, 2014.- 170 б.-(Библиография ученых Казахстана) Дана саны:5 (инв. 5 ; инв/сыз. 0)
Ч215я73
С 160
Салагаев Валерий Георгиевич. Студенческие научные работы. Академическая риторика: учеб. пособие для студентов гуманит. спец. / Салагаев Валерий Георгиевич; М-во образования и науки РК, Ассоц. Вузов РК.- Алматы: Раритет, 2004.- 200 с. Кол-во экз.:2 (инв. 2 ; б/инв. 0)
Ч484(5Каз)7
С 18
Салқынбек Д. И. Жоғары техникалық білім ордасы: оқу құралы / Салқынбек Д. И.; Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті.- Алматы: ҚазҰТУ, 2014.- 247 б.: сурет. Дана саны:35 (инв. 35 ; инв/сыз. 0)
Ч755.8(5Каз)
С 31
Сейітов Нәсіпқали Сейітұлы: биобиблиогр. көрсеткіш / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Ғылыми кітапхана; құраст.: Э. Н. Шабанбаева ж-е т. б.; басылымға жауапты: Қ. Б. Хусаинова, жауапты ред. А. Т. Исаева.- Алматы: ҚазҰТУ, 2014.- 138 б.: сурет.-(Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясына материалдар) Дана саны:3 (инв. 3 ; инв/сыз. 0)
Религия. Атеизм.
Э38
Б 32
Бәдиүззаман Саид Нұрси. Мұхаммед с.а.у. пайғамбардың мұғжизалары: ғылыми-көпшілік басылым / Бәдиүззаман Саид Нұрси.- Алматы: Рисалей-Нұр жинағынан Дана саны:5 (инв. 5 ; инв/сыз. 0)
Э38
К 32
Керім Шамшәдин. Сығанақ саңлағы: моногр. / Керім Шамшәдин.- Алматы: Нұр-Мүбарак, 2012.- 239 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Э38я73
Т 59
Топалоғлу Бекир. Ислам теологиясы: оқулық / Топалоғлу Бекир; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Дәуір, 2014.- 276 б.-(ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Дана саны:10 (инв. 10 ; инв/сыз. 0)
Философские науки. Психология.
Ю3(0)41
М 32
Әл-Машани Ақжан. Болмыспен бетпе бет: әл-Фараби һәм Абай жайлы танымдық кітап / Әл-Машани Ақжан; Әл-Фараби атындағы Қаз. ұлт. ун-ті мен Халықаралық Абай клубы жанындағы әлем халықтары әдебиетінің ин-ты.- Жидебай: Халықаралық Абай клубы, 2014.- 248 б.: сурет.-(Аманат" журналының кітапханасы. Әлем халықтарының әдебиеті, өнері, тарихы, фәлсәфасы, білімі, һәм діні. Поэзия I - XXI ғғ.: № 134/ бас. ред.: Р. Сейсенбаев ж-е т. б.Ұлы ақын-жазушылар мен ойшылдар аллеясыҚазҰТУ 80 жыл) Дана саны:100 (инв. 100 ; инв/сыз. 0)
Ю953я73
Б 432
Белинская Александра Борисовна. Конфликтология в социальной работе: учеб. пособие дл вузов / Белинская Александра Борисовна.- М.: Дашков и К, 2010.- 224 с. Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
Ю95
К 246
Карнеги Дейл. Как найти выход из любой конфликтной ситуации: пер. с англ. / Карнеги Дейл.- 2-е изд.- Минск: Попурри, 2014.- 176 с. Кол-во экз.:2 (инв. 2 ; б/инв. 0)
Ю945я73
С 129
Савенков Александр Ильич. Психологические основы исследовательского подхода к обучению: учеб. Пособие дл вузов / Савенков Александр Ильич.- М.: Ось-89, 2013.- 480 с. Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
Языкознание.
4С(Каз)(075)
Б 22
Балақаев Мәулен. Қазіргі қазақ тілі. Сөз тіркесі мен жай сөйлем синтаксисі: оқулық / Балақаев Мәулен, Сайрамбаев Талғат.- 4 бас., өңд., ж-е толықт.- Алматы: Санат, 2009.- 192 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
4И(Англ)(076)
Д 37
Джанабаева Күлян. BASІC ENGLІSH: ағылшын тілі негіздерін оқып үйренуге арналған практ. құрал / Джанабаева Күлян.- 4-ші бас., өңд.- Алматы: Қазақстан, 2013.- 208 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
4С(Каз)(075)
Қ 41
Қарағұлова Б. С. Ұлттық терминология: қалыптасуы мен даму жолдары: оқу құралы / Қарағұлова Б. С., Көшкімбаева А. С.; ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.- Алматы: Экономика, 2012.- 184 б. Дана саны:30 (инв. 30 ; инв/сыз. 0)
4И(Англ)(038)
Қ 41
Қаржылық көптілді терминдер мен идеомалар сөздігі: сөздік / жалпы ред. бас. А. А. Адамбекова.- Алматы: Экономика, 2014.- 290 б. Дана саны:50 (инв. 50 ; инв/сыз. 0)
Природа. Общая экология.
574(075)
Р 94
Рыскиева Гүлбаршын Әлібайқызы. Өнеркәсіп экологиясы: оқу құралы / Рыскиева Гүлбаршын Әлібайқызы; Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-дің осы заманғы оқу басылымдары.- Алматы: Экономика, 2011.- 262 б.: сурет. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Математика.
51(075)
А 31
Айдос Ерқара Жолдыбайұлы. Жоғары математика - 1: оқулық / Айдос Ерқара Жолдыбайұлы; Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті.- 5-ші бас., өңд., толықт.- Алматы: Бастау, 2014 - 1 б. - 2014. - 291 б.: сурет. - 2500 тг. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
519.862(075)
А 31
Айдынов Зейін Пішенбайұлы. Эконометрика негіздері: оқу құралы / Айдынов Зейін Пішенбайұлы; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Бастау, 2014.- 263 б.: сурет.-(ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Дана саны:50 (инв. 50 ; инв/сыз. 0)
517(075)
Ж 37
Жәутіков О. А. Математикалық анализ курсы: оқулық / Жәутіков О. А.; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Экономика, 2014.- 832 б.: сурет.-(ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Дана саны:50 (инв. 50 ; инв/сыз. 0)
514.18(075)
М 79
Мусалимов Теміржан Құлмұхамбетұлы. Сызба геометрия және инженерлік графика (инновациялық технология негізінде): оқу құралы / Мусалимов Теміржан Құлмұхамбетұлы, Бәйдібеков Ә. К., Қолбатыр С. Ә.- Астана: Фолиант, 2013.- 160 б.: сурет.-(Жоғары білім) Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
514.7(075)
М 79
Мусин Амантай Тәңірбергенұлы. Дифференциалдық геометрия және топология элементтері: оқулық / Мусин Амантай Тәңірбергенұлы; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2014.- 311 б.: сурет.-(ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Дана саны:30 (инв. 30 ; инв/сыз. 0)
510.54(075)
О 630
Оразбаев Батыр Бидайбекович. Теория и практика методов нечетких множеств: учеб. пособие / Оразбаев Батыр Бидайбекович; М-во образования и науки РК.- Алматы: Бастау, 2014.- 488 с.: ил. Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
519.1(075)
С 18
Салғараева Гүлназ Ибрагимқызы. Графтар теориясы: оқулық / Салғараева Гүлназ Ибрагимқызы; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Дәуір, 2013.- 256 б.: сурет. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Астрономия. Геодезия.
528.2(075)
З 555
Земцова Ангелина Валентиновна. Геодезические исследования геодинамических процессов: учеб. пособие / Земцова Ангелина Валентиновна; Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева.- Алматы: КазНТУ, 2014.- 205 с.: ил.-(ҚазҰТУ 80 жыл) Кол-во экз.:35 (инв. 35 ; б/инв. 0)
Физика.
53(076)
Б 40
Бектенов Ә. М. Физика есептерін шығару: оқулық / Бектенов Ә. М., Бектенов Б. М., Бектенов М. (Л.) Б.; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2013.- 628 б.: сурет.-(ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
539.1(076)
И 46
Ильясов Низан. Молекулалық физика есептерінің жинағы: оқу құралы / Ильясов Низан.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 237 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
539.21(075)
Н 21
Нанотехнология негіздері: оқулық / Мансұров Зұлхайыр Аймұхаметұлы, Діністанова Б. Қ., Керімқұлова А. Р., Нәжіпқызы М.; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: б. ж., 2014.- 248 б.: сурет.-(ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Дана саны:50 (инв. 50 ; инв/сыз. 0)
531(075)
Т 90
Түсіпов А. Теориялық және қолданбалы механика: оқулық / Түсіпов А., Түсіпов Қ.; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2014.- 736 б.: сурет.-(ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Дана саны:30 (инв. 30 ; инв/сыз. 0)
Химия. Кристаллография. Минералогия.
541.18(075)
Қ 61
Қоқанбаев Әзімбек Қоқанбайұлы. Коллоидтық химия курсы: Беттік құбылыстар; Дисперстік жүйелер: оқулық / Қоқанбаев Әзімбек Қоқанбайұлы; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2013.- 655 б.: сурет.-(ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Дана саны:8 (инв. 8 ; инв/сыз. 0)
541.18(075)
М 85
Мұсабеков Қуанышбек Битуұлы. Коллоидтық химияның негіздері: оқу құралы / Мұсабеков Қуанышбек Битуұлы, Әбдиев Қалдыбек Жамшайұлы; Әл-Фараби атындағы Қаз. ұлт. ун-ті.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2008.- 178 б.: сурет. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
541.1(075)
Х 95
Хұсайын Сара Хұсайынқызы. Физикалық химия: оқулық / Хұсайын Сара Хұсайынқызы; Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті.- Алматы: ҚазҰТУ, 2014.- 237 б.: сурет. Дана саны:35 (инв. 35 ; инв/сыз. 0)
546(075)
Ш 88
Шрайвер Д. Бейорганикалық химия: оқулық: 2 томдық / Шрайвер Д., Эткинс П.; ауд. Р. Г. Рысқалиева, А. И. Ниязбаева; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2013 - 2 т. - 2013. - 688 б.: сурет. - 3600 тг. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Геология. Геологические и геофизические науки.
550.83(075)
А 94
Ахметов Ермек Мауленұлы. Геофизика әдістеріне кіріспе: оқу құралы / Ахметов Ермек Мауленұлы; Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті.- Алматы: ҚазҰТУ, 2014.- 117 б.: сурет. Дана саны:40 (инв. 40 ; инв/сыз. 0)
55(574)
Г 32
Геологиялық кластердің дамуы мен проблемалары: Білім - ғылым - өндіріс", халықаралық ғылыми-практ. конф. (2014; Алматы). Қазақстан Республикасының көрнекті мемлекет ж-е қоғам қайраткері, белгілі геолог, ғалым-экономист Қ. Тұрысовтың 80 жылдығына арналған "Геологиялық кластердің дамуы мен проблемалары: Білім - ғылым - өндіріс" халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектері, 7-8 ақпан 2014 ж. / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Геология ж-е мұнай-газ ісі ин-ты; ред. алқа: Ж. М. Әділов (бас ред.) ж. б.- Алматы: КазНТУ, 2014.- 593 б.: сурет.-(ҚР білім ж-е ғылым мин-г. ҚазҰТУ 80 жыл) Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
553.98(031)
Қ 18
Қазақстанның мұнай энциклопедиясы / дир.-басылым. кеңесінің құрамы: Н. Ә. Марабаев (төраға) ж-е т. б.- Алматы: Мұнайшы, 2005 - 1 т. - 2005. - 610 б.: сурет. - 2000 тг. Дана саны:5 (инв. 5 ; инв/сыз. 0)
553.98(031)
Қ 18
Қазақстанның мұнай энциклопедиясы / дир.-басылым. кеңесінің құрамы: Н. Ә. Марабаев (төраға) ж-е т. б.- Алматы: Мұнайшы, 2005 - 2 т. - 2005. - 964 б. - 3000 тг. Дана саны:5 (инв. 5 ; инв/сыз. 0)
553.98(574)
Қ 71
Қуандықов Балтабек. Каспий қайраңының кілті: Каспийді игерудің қазақстандық жолы: Каспий қайраңының игерілуінің 20 жылдығына арналады / Қуандықов Балтабек.- Атырау: ICOS, 2013.- 335 б.: сурет. Дана саны:5 (инв. 5 ; инв/сыз. 0)
553.411
М 220
Мамаев Юрий Алексеевич. Техногенные россыпи благородных металлов Дальневосточного региона России и их рациональное освоение / Мамаев Юрий Алексеевич, Литвинцев В. С., Пономарчук Г. П.- М.: Горн. кн., 2010.- 309 с.: ил.-(Горн. книга - Дальний Восток) Кол-во экз.:10 (инв. 10 ; б/инв. 0)
553.411
М 520
Меретуков Марат Ахмедович. Геотехнологические исследования для извлечения золота из минерального сырья / Меретуков Марат Ахмедович, Рудаков В. В., Злобин М. Н.- М.: Горн. кн., 2011.- 438 с.: ил. Кол-во экз.:10 (инв. 10 ; б/инв. 0)
55(092)(574)
Ө 44
Өмірбеков Аспандияр Әденұлы. Сәтбаев және ұлт руханияты: моногр. / Өмірбеков Аспандияр Әденұлы; Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті.- Алматы: ҚазҰТУ, 2013.- 123 б.: сурет. Дана саны:11 (инв. 11 ; инв/сыз. 0)
550.83(075)
Ө 44
Өмірова Гүлзада Құбашқызы. Геофизикалық әдістердің негіздері: оқу құралы / Өмірова Гүлзада Құбашқызы, Исағалиева А. Қ., Досымбекова Ж. Б.; Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті.- Алматы: ҚазҰТУ, 2013.- 374 б.: сурет. Дана саны:40 (инв. 40 ; инв/сыз. 0)
552.3
П 310
Петрология литосферы и происхождение алмаза", междунар. симп. (2008; Новосибирск). Тезисы докладов Международного симпозиума, посвященного 100-летию со дня рождения академика В. С. Соболева "Петрология литосферы и происхождение алмаза", 5-7 июня 2008 г. / РАН, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии и минералогии им. В. С. Соболева; редкол.: Н. Л. Добрецов (пред. ) и др.- Новосибирск: СО РАН, 2008.- 258 с.: ил. Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
Биология.
573.6(075)
В 207
Васючков Юрий Федорович. Биотехнология горных работ: учеб. для вузов / Васючков Юрий Федорович.- М.: Горн. дело, 2011.- 351 с.: ил.-(Горн. образование) Кол-во экз.:5 (инв. 5 ; б/инв. 0)
577(075)
К 98
Кэмпбелл М. К. Биохимия: оқулық / Кэмпбелл М. К., Фаррелл Ш. О.; ауд. Б. С. Набиева; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2013.-(ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) - 1 бөлім. - 2013. - 336 б.: сурет. - 2500 тг. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
57.087
О 931
Оценка рисков высоконадежной биометрии: моногр. / Ахметов Б. С., Надеев Д. Н., Фунтиков В. А., Иванов А. И., Малыгина Е. А.; Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева.- Алматы: КазНТУ, 2014.- 108 с.: ил. Кол-во экз.:70 (инв. 70 ; б/инв. 0)
574(075)
Р 94
Рыскиева Гүлбаршын Әлібайқызы. Өнеркәсіп экологиясы: оқу құралы / Рыскиева Гүлбаршын Әлібайқызы; Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-дің осы заманғы оқу басылымдары.- Алматы: Экономика, 2011.- 262 б.: сурет. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника. Электроника.
621.38(075)
Б 133
Бавлаков Вячеслав Николаевич. Промышленная электроника: учеб. пособие / Бавлаков Вячеслав Николаевич; Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева.- Алматы: КазНТУ, 2014.- 117 с.: ил. Кол-во экз.:35 (инв. 35 ; б/инв. 0)
621.3(075)
К 48
Кокенова Г. Т. Электр тізбектерінің теориясы: оқулық / Кокенова Г. Т., Кубаева У. С.; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Дәуір, 2013.- 296 б.: сурет.-(ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
621.758(075)
Ө 24
Өзара ауыстырымдылық, стандарттау, сертификаттау негіздері және техникалық өлшеу. Сапа менеджменті: оқулық / Самсаев М., Самсаев И., Жүнісбаев Б., Ж. б.- Алматы: Бастау, 2014.- 262 б.: сурет. Дана саны:4 (инв. 4 ; инв/сыз. 0)
621.039(574)
Т 491
Тлеубергенов Смантай Тлеубаевич. Полигоны Казахстана / Тлеубергенов Смантай Тлеубаевич; Нар. акад. Казахстана "Экология".- Алматы: Ғылым, 1997.- 745 с.: ил. Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
Горное дело.
622.272(075)
Ә 14
Әбдіраман Шәмшиден. Кен ісі технологиясының негіздері: оқулық / Әбдіраман Шәмшиден.- Астана: Фолиант, 2012.- 312 б.: сурет.-(Кәсіптік білім) Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
622.778
М 126
Магнитно-импульсная обработка минерального сырья для направленного изменения гранулометрического состава: отд. ст. Горн. информ.-аналит. бюл. (науч.-техн. журн.) / Азимов О. А., Ермаков С. В., Лесков С. Ф., И др.- М.: Горн. кн., 2009.- 32 с.: ил.-(Препринт: № 11) Кол-во экз.:10 (инв. 10 ; б/инв. 0)
622.6(075)
М 382
Машины и оборудование для горностроительных работ: учеб. пособие для вузов / Кантович Л. И., Хазанович Г. Ш., Волков В. В., И др.; под общ. ред. Л. И. Кантовича, Г. Ш. Хазановича.- М.: Горн. дело, 2013.- 445 с.: ил.-(Горн. машиностроение) Кол-во экз.:3 (инв. 3 ; б/инв. 0)
622.83(075)
Н 86
Нұрпейісова Маржан Байсанқызы. Геомеханика: оқулық / Нұрпейісова Маржан Байсанқызы; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Дәуір, 2014.- 240 б.: сурет.-(ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Дана саны:100 (инв. 100 ; инв/сыз. 0)
622.7
Р 139
Рафиенко Владимир Алексеевич. Обогащение кварцевых песков / Рафиенко Владимир Алексеевич, Малюк Олег Платонович.- 2-е изд., стер.- М.: Горн. кн., 2014.- 55 с.: ил.-(Горн. образование) Кол-во экз.:10 (инв. 10 ; б/инв. 0)
622.7
С 568
Современное состояние и способы повышения эффективности обогащения железистых кварцитов: отд. ст. Горн. информ.-аналит. бюл. (науч.-техн. журн.) / Чантурия Е. Л., Гзогян С. Р., Рязанцева М. В., И др.- М.: Горн. кн., 2012.- 48 с.: ил.-(Препринт: № 12 (спец. вып.)) Кол-во экз.:10 (инв. 10 ; б/инв. 0)
622.342
Т 233
Татауров Сергей Борисович. Трансформация и переработка золотосодержащего сырья в криолитозоне / Татауров Сергей Борисович.- М.: Горн. кн., 2008.- 318 с.: ил.-(Обогащение полез. ископаемых: Т. 8) Кол-во экз.:10 (инв. 10 ; б/инв. 0)
622.235
Э 602
Эмульсионные ВВ, гранэмиты и ANFO: структура, инициирование, физико-технические основы создания: отд. ст. Горн. информ.-аналит. бюл. (науч.-техн. журн.) / Горинов С. А., Кутузов Б. Н., Собина Е. П., И др.- М.: Горн. кн., 2011.- 64 с.: ил.-(Препринт: № 7) Кол-во экз.:10 (инв. 10 ; б/инв. 0)
622.271(075)
Ю 916
Юсупова Гульнара Мейрамовна. Специальные способы ведения открытых горных работ: учеб. пособие / Юсупова Гульнара Мейрамовна; Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева.- Алматы: КазНТУ, 2014.- 185 с.: ил. Кол-во экз.:35 (инв. 35 ; б/инв. 0)
Химическая технология. Химическая промышленность.
665.6(075)
А 14
Абдуқадырова Қ. А. Мұнай және газ химиясы: оқулық / Абдуқадырова Қ. А.; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2013.- 320 б.: сурет.-(ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
665.6(075)
О 65
Оразбаева Күлман Наханқызы. Мұнай өңдеу мен мұнай химиясында математикалық тәсілдерді қолдану: оқу құралы / Оразбаева Күлман Наханқызы; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Бастау, 2014.- 330 б.: сурет. Дана саны:30 (инв. 30 ; инв/сыз. 0)
Металлургия. Металлы и сплавы.
669.04(075)
Б 20
Баймаханова Сауле Баймаханқызы. Металлургия жылутехникасы: оқу құралы / Баймаханова Сауле Баймаханқызы; Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті.- Алматы: ҚазҰТУ, 2014.- 210 б.: сурет.-(ҚазҰТУ 80 жыл) Дана саны:35 (инв. 35 ; инв/сыз. 0)
669(092)
О 59
Онаев Ибрагим Абылғазыұлы. Ғылымға тынбай еңбек етіңдер..." / Онаев Ибрагим Абылғазыұлы; бас ред. Н. Қ. Досмұхамедов.- Алматы: Хикари, 2013.- 170 б.: сурет. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Полиграфия.
655.3(075)
Т 338
Теория цвета и цветовоспроизведения: учеб. / Назарбаева Светлана Мырзахметовна, Сурашов Н. Т., Вавилов А. В., Елемес Д. Е.; под общ. ред. С. М. Назарбаевой; М-во образования и науки РК.- Алматы: Дәуір, 2014.- 224 с.: ил.-(ҚР білім және ғылым министрлігі) Кол-во экз.:80 (инв. 80 ; б/инв. 0)/td>
Организация производства.
658.516(075)
А 88
Асқаров Ерлан Сейітқасымұлы. Стандарттау, метрология, сертификаттау және сапаны басқару: оқу құралы / Асқаров Ерлан Сейітқасымұлы.- Алматы: Экономика, 2013.- 336 б.: сурет. Дана саны:6 (инв. 6 ; инв/сыз. 0)
658.562
Г 782
Графкин Виктор Николаевич. Все о качестве, или в качестве все / Графкин Виктор Николаевич, Киянский Виктор Владимирович.- Уральск: НЦ экспертизы и сертификации, 2009.- 320 с.: ил. Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
658.516
Н 355
Национальные стандарты Республики Казахстан: информ. указатель стандартов: в 3 ч. / Ком. техн. регулирования и метрологии М-ва индустрии и нов. технологий РК; сост. К. Уразбаева.- изд. офиц.- Астана: Казахст. ин-т стандартизации и сертификации, 2013 - № 8. - 2013. - 278 с. - 835 тг. 13 т. Кол-во экз.:3 (инв. 3 ; б/инв. 0)
658.516
Н 355
Национальные стандарты Республики Казахстан: информ. указатель стандартов: в 3 ч. / Ком. техн. регулирования и метрологии М-ва индустрии и нов. технологий РК; сост. К. Уразбаева.- изд. офиц.- Астана: Казахст. ин-т стандартизации и сертификации, 2013 - № 9. - 2013. - 265 с. - 835 тг. 13 т. Кол-во экз.:3 (инв. 3 ; б/инв. 0)
658.516
Н 355
Национальные стандарты Республики Казахстан: информ. указатель стандартов: в 3 ч. / Ком. техн. регулирования и метрологии М-ва индустрии и нов. технологий РК; сост. К. Уразбаева.- изд. офиц.- Астана: Казахст. ин-т стандартизации и сертификации, 2013 - № 10. - 2013. - 328 с. - 835 тг. 13 т. Кол-во экз.:3 (инв. 3 ; б/инв. 0)
658.516
Н 355
Национальные стандарты Республики Казахстан: информ. указатель стандартов: в 3 ч. / Ком. техн. регулирования и метрологии М-ва индустрии и нов. технологий РК; сост. К. Уразбаева.- изд. офиц.- Астана: Казахст. ин-т стандартизации и сертификации, 2013 - № 11. - 2013. - 265 с. - 835 тг. 13 т. Кол-во экз.:3 (инв. 3 ; б/инв. 0)
658.516
Н 355
Национальные стандарты Республики Казахстан: информ. указатель стандартов: в 3 ч. / Ком. техн. регулирования и метрологии М-ва индустрии и нов. технологий РК; сост. К. Уразбаева.- изд. офиц.- Астана: Казахст. ин-т стандартизации и сертификации, 2013 - № 12. - 2013. - 480 с. - 835 тг. 13 т. Кол-во экз.:3 (инв. 3 ; б/инв. 0)
Строительство.
692.002(075)
С 900
Сурашов Нургали Толымбекович. Машины и оборудование предприятий отрасли строительной индустрии: учеб. / Сурашов Нургали Толымбекович, Гудович Михаил Иванович; под общ. ред. Н. Т. Сурашова; М-во образования и науки РК.- Алматы: BookPrint, 2014.- 245 с.: ил.-(ҚР білім және ғылым министрлігі) Кол-во экз.:100 (инв. 100 ; б/инв. 0)
624.131
Т 985
Тюреходжаев А. Н. Несущая способность свай в сухих грунтах: моногр. / Тюреходжаев А. Н.- Алматы: Эверо, 2014.- 182 с.: ил. Кол-во экз.:50 (инв. 50 ; б/инв. 0)
Вычислительная техника. Точная механика.
681.51(075)
А 24
Адамбаев Мұрат Джамантайұлы. Электр энергетикасындағы техникалық тәжірибе теориясы мен практикасы: оқулық / Адамбаев Мұрат Джамантайұлы; Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті.- Алматы: ҚазҰТУ, 2014.- 239 б.: сурет.-(ҚазҰТУ 80 жыл) Дана саны:35 (инв. 35 ; инв/сыз. 0)
004.7(075)
Ж 279
Жангисина Гульнур Давлетжановна. Компьютерные сети: учеб. пособие / Жангисина Гульнур Давлетжановна, Юбузова Халича Ибрагимовна; Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева.- Алматы: КазНТУ, 2014.- 182 с.: ил. Кол-во экз.:35 (инв. 35 ; б/инв. 0)
004.45
К 906
Культин Никита Борисович. Инструменты управления проектами: Project Expert и Microsoft Project / Культин Никита Борисович.- СПб.: БХВ-Петербург, 2009.- 160 с.: ил. Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
004.45(075)
Л 478
Леонтьев Виталий Петрович. Новейший самоучитель Offіce 2013 и Offіce 365 / Леонтьев Виталий Петрович.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009.- 320 с.: ил.-(Компьютер. бестселлер) Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
004.42
С 722
Спира Ирина. Microsoft Excel и Word 2013: учиться никогда не поздно / Спира Ирина.- СПб.: Питер, 2014.- 256 с.: ил. Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
004.032
Т 384
Технология использования больших нейронных сетей для преобразования нечетких биометрических данных в код ключа доступа: моногр. / Ахметов Б. С., Иванов А. И., Фунтиков В. А., Безяев А. В., Малыгина Е. А.; Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева.- Алматы: LEM, 2014.- 144 с.: ил. Кол-во экз.:70 (инв. 70 ; б/инв. 0)
Архитектура. Дизайн.
72.03(075)
Б 57
Бирюкова Н. В. Сәулет тарихы: оқулық / Бирюкова Н. В.; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2014.- 372 б.: сурет.-(ҚР білім ж-е ғылым мин-гі) Дана саны:30 (инв. 30 ; инв/сыз. 0)
Литературоведение. Художественная литература.
894.342-3
А 13
Абай. Қара сөз / Абай.- Алматы: Көшпенділер, 2011.- 184 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-3
А 13
Абай. Өкінішті көп өмір кеткен өтіп..: өлеңдер, поэмалар, қара сөздер / Абай.- Алматы: Раритет, 2008.- 384 б.: сурет.-(Жыр жауhары) Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
894.342-1
А 31
Айбергенов Төлеген. Бір тойым бар: өлеңдер / Айбергенов Төлеген.- Алматы: Атамұра, 2003.- 208 б.-(Атамұра кітапханасы) Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-3
А 32
Айтматов Шыңғыс Төреқұлұлы. Ақ кеме: повестер / Айтматов Шыңғыс Төреқұлұлы.- Алматы: Атамұра, 2005.- 368 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
А 32
Айтматов Шыңғыс Төреқұлұлы. Жан пида: роман / Айтматов Шыңғыс Төреқұлұлы.- Алматы: Атамұра, 2005.- 320 б. Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
894.342-4
А 385
Акбулатова Роза. Елбасы - Нурсултан: эссе / Акбулатова Роза.- Алматы: б. и., 2011.- 176 c. Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
8С(Каз)(075)
А 46
Алтынсарин (Ибраһим) Ыбырай. Қазақ хрестоматиясы / Алтынсарин (Ибраһим) Ыбырай.- Алматы: Білім, 2003.- 112 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-32
А 46
Алтынсарин Ыбырай. Кел, балалар, оқылық: өлең, әңгімелер мен мақал, жұмбақтар / Алтынсарин Ыбырай.- Алматы: Атамұра, 2014.- 168 б.-(Атамұра" кітапханасы) Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
894.342-32
А 46
Алтынсарин Ыбырай. Кел, балалар, оқылық: өлең, әңгімелер мен мақал, жұмбақтар / Алтынсарин Ыбырай.- Алматы: Атамұра, 2006.- 168 б.-(Атамұра" кітапханасы) Дана саны:4 (инв. 4 ; инв/сыз. 0)
8С(Каз)
А 86
Арыстан жалды заңғар жазушы / құраст. О. Сейфолла ж-е т. б.- Алматы: Білім, 2013.- 592 б. Дана саны:10 (инв. 10 ; инв/сыз. 0)
894.342-4
А 88
Асқаров Әлібек. Мұнар тауды, мұзарт шыңды аңсаймын: ел мен жер жайында толғау: эссе / Асқаров Әлібек.- Астана: Елорда, 2004.- 192 б.: сурет. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-4
А 88
Асқаров Әлібек. Өр Алтай, мен қайтейін биігіңді..: хикаят / Асқаров Әлібек.- Алматы: Раритет, 2006.- 312 б.: сурет.-(Қазақ прозасы кітапханасынан) Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-1
Б 906
Букенов Абзал. Путник второй тропы / Букенов Абзал.- Астана: Дирекция адм. зданий Администрации Президента, 2009.- 128 с. Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
894.342-1
Ж 81
Жұмабаев Мағжан. Сүй, жан сәулем: өлеңдер мен поэмалар / Жұмабаев Мағжан.- Алматы: Атамұра, 2002.- 256 б.-(Атамұра кітапханасы) Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
К 29
Келімбетов Немат. Үміт үзгім келмейді: хикаят-монолог / Келімбетов Немат; Юнеско-ның Франц Кафка атындағы Халықаралық сыйлығы.- Алматы: Раритет, 2011.- 328 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
8С(Каз)
Қ 74
Құлбарақ Сәмен. Тахауи Ахтановтың көркемдік әлемі: прозасы мен драматургиясы: моногр. / Құлбарақ Сәмен; ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.- Алматы: Экономика, 2013.- 366 б. Дана саны:10 (инв. 10 ; инв/сыз. 0)
894.342-1
М 16
Мақатаев Мұқағали. Көшеді өлең немесе өшеді өлең: өлеңдер мен поэмалар / Мақатаев Мұқағали; Әл-Фараби атындағы Қаз. ұлт. ун-ті мен Халықаралық Абай клубы жанындағы әлем халықтары әдебиетінің ин-ты.- Жидебай: Халықаралық Абай клубы, 2013.- 348 б.: сурет.-(Аманат" журналының кітапханасы. Әлем халықтарының әдебиеті, өнері, тарихы, фәлсәфасы, білімі, һәм діні. Поэзия I - XXI ғғ.: № 129/ бас. ред.: Р. Сейсенбаев ж-е т. б.Ұлы ақын-жазушылар мен ойшылдар аллеясы) Дана саны:10 (инв. 10 ; инв/сыз. 0)
894.342-1
М 84
Мұртаза Шерхан. Бір кем дүние: ойтолғау / Мұртаза Шерхан.- Алматы: Жазушы, 2008.- 176 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-4
О 54
Олжай Қайнар. Қара нары қазақтың - Ұзақбай Қараманов / Олжай Қайнар.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2007.- 320 б.: сурет. Дана саны:5 (инв. 5 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
Т 93
Тілеухан Төлек. Отыз жетінші жылдың балалары: роман және әңгімелер / Тілеухан Төлек.- Алматы: Қайнар, 2013.- 384 б.: сурет.-(Проза жаңа заман әдебиеті) Дана саны:3 (инв. 3 ; инв/сыз. 0)
820(71)-3
Ш 262
Шарма Робин. Вдохновение на каждый день: сб. высказываний: пер. с англ. / Шарма Робин.- М.: София, 2013.- 192 с. Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
820(71)-3
Ш 262
Робин. Монах, который продал свой"Феррари": история об исполнении желаний и постижения судьбы: пер. с англ. / Шарма Робин.- М.: София, 2013.- 224 с. Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
820(71)-3
Ш 262
Шарма Робин. Монах, который продал свой "Феррари": притча об исполнении желаний и поиске своего предназначения: пер. с англ. / Шарма Робин.- М.: АСТ, 2014.- 256 с.-(Путь к мудрости и счастью) Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
894.342-1
Ш 31
Шаханов Мұхтар. Дара талғам қасіреті: поэмалар, өлеңдер, балладалар, әндер / Шаханов Мұхтар.- Алматы: Раритет, 2007.- 264 б.: сурет.-(Жыр жауhары) Дана саны:10 (инв. 10 ; инв/сыз. 0)